LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienka k: §9 ods. 1
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
odporúčame nasledovnú formuláciu:
"Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri, partner verejného sektora je povinný bezodkladne o tom informovať oprávnenú osobu a tá je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 30 dní odo dňa, kedy k zmene došlo a  priložiť k návrhu na zápis  dokumenty preukazujúce tieto skutočnosti."