LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: osobitnej časti dôvodovej správy
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z dôvodovej správy, časti B „Osobitná časť“ k čl. XIV je potrebné vypustiť druhý odsek: „Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora je daná vtedy, ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sa uchádza o privatizovaný majetok spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora podľa § 2 návrhu zákona.“
Odôvodnenie:
Vyššie uvedený odsek nemá žiaden súvis s navrhovanou úpravou zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z., ktorou sa zavádza nová podmienka pre poskytnutie pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, ktorá spočíva v zápise do registra partnerov verejného sektora. Uvedený odsek bol zrejme omylom prekopírovaný z predchádzajúcich častí dôvodovej správy, ktoré sa týkali majetku.