LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecnej časti dôvodovej správy
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Odporúčame upraviť odsek 3 všeobecnej časti dôvodovej správe, ako aj osobitnú časť dôvodovej správy k čl. I § 2 v odseku 4 tak, aby plne korešpondovala so znením navrhovaného § 2 písm. c) bod 1 a  2 návrhu zákona.

Odôvodnenie:
Dôvodová správa v časti A „Všeobecná časť“ odseku 3 uvádza:
„Účelom návrhu zákona je zavedenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ako aj úprava s tým súvisiacich otázok s cieľom legislatívne vymedziť požiadavky na subjekty, s ktorými vstupuje štát, resp. subjekty verejného práva do právnych vzťahov, resp. v rámci ktorých tretia osoba prijíma akékoľvek plnenie...“ V dôvodovej správe v časti B. „Osobitná časť“ k čl. I § 2 v odseku 4 sa uvádza:
„Partner verejného sektora je definovaný troma definíciami. V prvom rade prostredníctvom definičných znakov v písmene c) prvom a druhom bode, t.j. ide o fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá prijíma od štátu, územnej samosprávy alebo verejnoprávnych inštitúcii finančné prostriedky...“
Znenie zákona však na rozdiel od znenia dôvodovej správy definuje, že partnerom verejného sektora je aj ten, kto sa ešte len uchádza o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu (v zmysle žiadateľ), nielen ten, kto finančné prostriedky prijíma.
Odporúčame preto upraviť znenie textu v dôvodovej správe.