LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Pripomienka k: čl. XIII
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Z návrhu zákona navrhujeme vypustiť čl. XIII a zodpovedajúco upraviť aj dôvodovú správu.

Odôvodnenie:
V návrhu zákona sa v čl. XIII navrhuje zmena zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o pomoci a podpore“), podľa ktorej sa v § 12 vkladá nový odsek 7, ktorý znie: „Pomoc a podpora sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora41d) a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.41e)“.
Zákon o pomoci a podpore sa v zmysle § 1 vzťahuje na programové obdobie 2007 - 2013. Vzhľadom na ukončovanie programového obdobia 2007 – 2013 je nepochybné, že v rámci neho už nedôjde, a ani nemôže dôjsť, k vyhláseniu výzvy, a teda k predkladaniu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Z uvedeného vyplýva, že žiaden subjekt už nebude, a ani nemôže byť, v postavení žiadateľa podľa § 1 písm. c) bodu 2. zákona o pomoci a podpore, na ktorého by sa malo vzťahovať  navrhované ustanovenie § 12 ods. 7 zákona o pomoci a podpore. 
Pokiaľ ide o projekty zazmluvnené v rámci programového obdobia 2007 – 2013, t.j. pokiaľ ide o subjekt v postavení prijímateľa nenávratného finančného príspevku, tu sa aplikuje ustanovenie § 19 návrhu zákona, ktorý upravuje povinnosť fyzických a právnických osôb, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. f) uzavretej pred účinnosťou zákona o registri partnerov verejného sektora a ktoré spĺňajú podmienky pre zápis do registra, zabezpečiť zápis do registra v termíne do 28. februára 2017. Uvedené v plnej miere zabezpečí verifikáciu konečného užívateľa výhod v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
Vzhľadom na uvedené je úprava navrhovaná v čl. XIII irelevantná.