LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K čl. VIII (novela zákona č. 523.2004 Z. z.); K bodu 2 (§ 19a)
Dátum vytvorenia: 21.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Podľa navrhovaného znenia verejné prostriedky, majetok štátu alebo štátne finančné aktíva bude možné poskytnúť fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a ktoré majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora len vtedy, ak sú tieto osoby zapísané v registri partnerov verejného sektora. Zákon o rozpočtových pravidlách upravuje najmä rozpočet sektora verejnej správy, rozpočtový proces, postavenie ústredných orgánov štátnej správy a hospodárenie rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií. Neupravuje nakladanie s majetkom štátu, čo je predmetom osobitnej právnej úpravy, preto je navrhovaná úprava vo vzťahu k majetku štátu v zákone o rozpočtových pravidlách nenáležitá. Podľa definície verejných prostriedkov  v § 2 písm. a) sú verejnými prostriedkami finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy, a teda aj  štátne finančné aktíva sú verejnými prostriedkami, a preto nie je potrebné tieto prostriedky uvádzať osobitne. V prípade nutnosti úpravy poskytovania verejných prostriedkov vo vzťahu k zápisu do registra partnerov verejného sektora nie je potrebná úprava v samostatnom ustanovení v § 19a, ale je postačujúce znenie v § 19, doplnením nového odseku, napríklad takto: 
„V § 19 sa dopĺňa odsek 16, ktorý znie: 
„(16) Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1 a ktoré majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,14bb) možno poskytnúť verejné prostriedky vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14ba)“. 
Poznámka pod čiarou k odkazu 24ad znie:
„24ad) Napríklad zákon č. 92/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.“.
Upozorňujem, že na dosiahnutie požadovaného zámeru je, okrem zákona o rozpočtových pravidlách,  potrebný vstup do ďalších osobitných predpisov, ktoré upravujú poskytovanie verejných prostriedkov subjektami verejnej správy.