LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 16 - K Čl. XII bod 1. - § 6a ods. 1
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Definíciu navrhujeme upraviť, aby bola vylúčená nejednoznačnosť.
Navrhujeme jednoznačne určiť kritériá pre určenie, že osoba ovláda alebo kontroluje inú osobu. V zmysle § 66a Obchodného zákonníka ide o väčšinu hlasovacích práv v spoločnosti; tu napríklad stačí 25 % hlasovacích práv. Žiadame stanoviť, ako sa určí že osoba iná ako osoba vymenovaná príkladmo v  § 6a ovláda alebo kontroluje. Ustanovenie definuje príliš široký okruh osôb, ktoré by mohli spĺňať definíciu, napr. každý jednotlivý akcionár aj s podielom menším ako 25% spĺňa tento parameter.
Pojem „kontroluje“ právnickú osobu dáva viac významov, napr. môže ním byť aj kontrolný orgán ako napr. dozorná rada, kontrolór, audítor. Navrhujeme pojem ustanoviť jednoznačne. 
Navrhujeme stanoviť kto je konečným užívateľom výhod v prípade, ak ide o právnickú osobu, ktorá je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu.