LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 10 - K Čl. I - § 10 ods. 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme jednoznačne stanoviť, že obsah a povinnosti vyplývajúce z tohto zákona nemajú vplyv na plnenie povinností podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.
Navrhujeme vložiť do zákona „Ustanovením § 10 ods. 2 nie je dotknutá povinnosť oprávnenej osoby  zisťovať konečného užívateľa výhod v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 297/2008 Z.z.“.
Povinnosť banky (ako oprávnenej osoby) identifikovať konečného užívateľa výhod je zakotvená v Zákone o ochrane pred legalizáciou príjmov a to vrátane určenia časových momentov, kedy je banka povinná identifikovať konečného užívateľa výhod (v rámci vykonávania základnej starostlivosti, zvýšenej starostlivosti ...). Ak bude klientom partner verejného sektora, vzniká možná pochybnosť, či bude postačovať identifikácia konečného užívateľa výhod iba v rozsahu, ako to stanovuje tento návrh zákona, alebo či bude potrebné postupovať zároveň aj štandardne podľa Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov. Ustanovenie § 10 tohto zákona by mohlo byť považované za konfliktné s príslušnými ustanoveniami Zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov.