LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Č. 1 – Čl. I - K celému zákonu
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme novelizovať zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov“) pre potreby zákona o registri partnerov verejného sektora spolu s novelou Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov ktorou sa bude transponovať Európska smernica.
Vzhľadom na to, že v najbližších mesiacoch bude v SR prebiehať  transpozícia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, v súvislosti s ktorou sa bude výrazne novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane problematiky zisťovania konečných užívateľov výhod a vedenia evidencie o nich a pod., neodporúčame takto oddelene a vyzerá, že aj nekoordinovane novelizovať Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov vrátane definície Konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) a zavádzania nových významných povinností pre banky ako povinné osoby. Odporúčame problematiku schránkových firiem, identifikovania KUV a ďalších AML inštitútov novelizovať v jednej vlne, ktorá bude koordinovaná a bude zohľadňovať aj transpozíciu novej AML smernice. Je potrebné sa vyhnúť prípadnej opakovanej novelizácii ustanovení Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov, vrátane ustanovení o KUV, v priebehu krátkeho času, vzhľadom na to, že akékoľvek zmeny v AML problematike môžu výrazne vplývať náklady banky spôsobené napríklad zmenami v IT systémoch, pracovných postupoch, personálnych otázkach a pod..