LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: návrhu ako celku
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
2. Z materiálu vyplýva, že predkladateľ plánuje na správu registra vybudovať nový informačný systém (IS), ktorý navrhuje v Čl. I § 3 ods. 1 ako ISVS čiže ako samostatný funkčný celok podľa § 2 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o ISVS v znení neskorších predpisov. Podľa nášho názoru nie je vývoj nového IS, z hľadiska tvorby a správy takéhoto druhu evidencie, vôbec potrebný. 
Odôvodnenie: Je nutné počítať s referenčnými registrami (napr. RPO) v zmysle zákona o eGovernmente, t. j. že správnosť, pravdivosť a úplnosť údajov sa bude kontrolovať oproti stavu referenčných registrov. Orgán verejnej moci by mal používať údaje, ktoré už štát má a zbytočne ich nezbierať znova. Ako postačujúce sa javí doplnenie funkcionality súčasných ISVS, ktoré spravuje predkladateľ. Táto pripomienka je zásadná