LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienka k: Doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Keďže materiál má vplyv na informatizáciu spoločnosti, žiadame prepracovať analýzu vplyvov na informatizáciu v súlade s pokynmi stanovenými Metodickým postupom pre analýzu vplyvov na informatizáciu spoločnosti Jednotnej metodiky pre posudzovanie vybraných vplyvov (zavádza sa nový IS). Novovznikajúci informačný systém verejnej správy, Register partnerov verejného sektora, žiadame zaevidovať v Centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (ďalej len "MetaIS").