LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením:
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
C. Do predloženého návrhu zákona navrhujeme za pôvodne navrhnutý čl. XV doplniť nový čl. XVI s týmto znením:

„Čl. XVI

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č.603/2003 Z. z., zákona č.215/2004 Z. z., zákona č.554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z. zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z, zákona č. 297/2008 Z. z, zákona č. 552/2008 Z. z, zákona č. 66/2009 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 91 ods. 4 písmeno u) znie:
„u) príslušnému registrujúcemu súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:
„86dd) Zákon č. ...../2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2. V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)“.“.

Zároveň v návrhu treba pôvodne navrhnutý článok XVI označiť ako článok XVII.

Táto pripomienka (k doplneniu novelizácie zákona o bankách) je zásadná.

Odôvodnenie:
1. Navrhnutá úprava v čl. XVI bode 1 je potrebná na legislatíve zabezpečenie prelomenia bankového tajomstva podľa § 91 ods. 4 zákona o bankách tak, aby bola zabezpečená harmonizácia zákona o bankách s ustanoveniami pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora.
2. Navrhnutú úpravu v čl. XVI bode 2 je potrebné do zákona o bankách doplniť v prípade, že by ustanovenie § 2 ods. 1 písm. d) v čl. I pripravovaného zákona nebolo upravené podľa pripomienky v časti A bodu 2 tohto stanoviska ani napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku.