LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297.2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
B. K čl. XII – k návrhu novelizácie (zmien a doplnení) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
1. K čl. XII bodom 1 a 2
Z článku XII, teda z predloženého návrhu novelizácie zákona č. 297/2008 Z. z. navrhujeme vypustiť celé body 1 a 2 o navrhnutom doplnení nového § 6a a aj o navrhnutom zrušení (vypustení) doterajšieho ustanovenia § 9 písmena b) zákona č. 297/2008 Z. z., teda namiesto novej definície navrhujeme ponechať doterajšiu definíciu konečného užívateľa výhod, ktorá zodpovedá aktuálnemu zneniu prebranej smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení. Odporúčame prípadne zvážiť aj iné riešenie, v ktorom by bola vytvorená samostatná osobitná definícia konečného užívateľa výhod na účely pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora.
Táto pripomienka je zásadná.
Odôvodnenie:
Dôvodom ponechania pôvodnej definície konečného užívateľa výhod uvedenej v doteraz platnom § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je najmä zachovanie jeho súladu právom Európskej únie, a to konkrétne s prebranou smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2005//60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25. 11. 2005) v platnom znení (ďalej len „smernica EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí“). Ustanoveniami doterajšieho § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. je totiž zabezpečené prebratie (transpozícia) článku 3 bodu 6 tejto smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí, ktorý obsahuje konečného užívateľa výhod. Predmetom článku 3 bodu 6 smernice EÚ o ochrane pred praním špinavých peňazí je definícia konečného užívateľa výhod, ktorá je záväzná pre členské štátny EÚ a ktorá bola a je prevzatá do ustanovenia § 9 písm. b) zákona č. 297/2008 Z. z. v záujme zabezpečenia súladu slovenského právneho poriadku prevzatá s právom Európskej únie. 

2. Bod 4 navrhujeme vypustiť z čl. XII s tým, že text bodu 4 navrhujeme zapracovať do pôvodne navrhnutého bodu 5 a zároveň pôvodne navrhnutý bod 5 navrhujeme prečíslovať na bod 4.