LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NBS (Národná banka Slovenska)
Pripomienka k: čl. I § 2
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1.  V § 2 ods. 1 písm. b) navrhujeme vypustiť slovo „okresný súd“ z dôvodu nadbytočnosti.

2.  V § 2 ods. 1 písm. d) navrhujeme vypustiť slová „banka, pobočka zahraničnej banky“. Túto pripomienku uplatňujeme v nadväznosti na znenie osobitnej časti dôvodovej správy.
Táto pripomienka je zásadná.
Odôvodnenie:
Ustanovením § 2 ods. 1 písm. d) sa zavádza okruh oprávnených osôb, ktoré majú plniť úlohy spojené s identifikáciou konečného užívateľa výhod a jej overovaním z okruhu oprávnených osôb navrhujeme vypustiť banky a pobočky zahraničných bánk. Do okruhu oprávnených osôb sa navrhuje zahrnúť aj tieto subjekty, ktorých predmet vykonávaných činností je jasne stanovený právom európskej únie, a to smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2013/36/EÚ z 26. júna 2013 o prístupe k činnosti úverových inštitúcií a prudenciálnom dohľade nad úverovými inštitúciami a investičnými spoločnosťami a o zmene smernice 2002/87/ES a o zrušení smerníc 2006/48/ES a 2006/49/ES (Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013; ďalej tiež len „banková smernica EÚ“), ktorá je previazaná s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 ((Ú. v. EÚ L 176, 27. 6. 2013). Pritom táto banková smernica EÚ (2013/36/EÚ) nepatrí medzi smernice EÚ s predpísanou minimálnou harmonizáciou (minimum harmonisation), ale patrí medzi smernice EÚ s predpísanou úplnou harmonizáciou (full harmonisation). Touto bankovou smernicou EÚ (2013/36/EÚ) sa záväzne vymedzuje rozsah činnosti pre banky a pobočky zahraničných bánk, ktoré môžu vykonávať len také činnosti, ktoré sú v súlade s činnosťami uvedenými v tejto bankovej smernici EÚ. Činnosti navrhované predloženým návrhom zákona o registri partnerov verejného sektora nie sú súčasťou okruhu činnosti vyššie spomenutej bankovej smernice EÚ. Za účelom dodržiavania súladu s právom Európskej únie je nevyhnutné rešpektovať záväzné právne akty, ktoré vydáva Európska únia pre členské štáty; takýmto právnym aktom je aj banková smernica EÚ upravujúca rozsah činnosti pre úverové inštitúcie, ktorými sú banky a pobočky zahraničných bánk. Predloženým návrhom zákona sa pôsobnosť a úlohy verejného sektora prenáša do úloh a povinností subjektov súkromného sektora nad rámec bankovej smernice EÚ. Pri takomto prenose úloh a povinností je nutné rešpektovať osobitosti subjektov súkromného sektora, najmä tie, ktoré sú priamo stanovené právom Európskej únie. Taktiež je potrebné poukázať na skutočnosť, že banky a pobočky zahraničných bánk vykonávajú identifikáciu konečného užívateľa výhod len na účely splnenia si ich povinnosti vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov), teda nie na účely, aké sa navrhujú pripravovaným zákonom o registri partnerov verejného sektora.
V prípade, že úprava § 2 ods. 1 písm. d) by nebola vykonaná napriek tomu, že ide o zásadnú pripomienku, tak je nutné ustanovenia čl. I pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora upraviť aspoň takto:
a) v § 2 ods. 1 písm. d) je potrebné na konci doplniť slová „ktorá sa na základe písomnej dohody zaviazala plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“,
b) v § 5 ods. 3 je potrebné na konci prvej vety doplniť slová „a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora“,
c) v § 10 ods. 1 je potrebné na konci pripojiť slová „ak údaje bezdôvodne nezodpovedajú podkladom, ktoré tejto oprávnenej osobe poskytol partner verejného sektora“.
Tieto pripomienky sú zásadné.
Odôvodnenie:
Predmetnými doplneniami § 2 ods. 1 písm. d), § 5 ods. 3 a § 10 ods. 1 sa zabezpečuje súlad aj s dôvodovou správou k návrhu zákona, ktorá v časti k § 2 ods. 1 písm. d) konštatuje, že plnenie oprávnených osôb vo vzťahu k partnerom verejného sektora má byť založené ako komerčná činnosť na dobrovoľnej báze. Za účelom jednoznačného určenia oprávnenej osoby (zabráneniu napríklad vzniku dvoch rôznych stanovísk od oprávnených osôb) je nevyhnutné preukázateľne určiť, kto bude oprávnenou osobou vrátane preukázania toho, že oprávnená osoba konala dobrovoľne a na základe dohody vstúpila po pozície oprávnenej osoby. Taktiež považujme za potrebné, aby takáto dohoda medzi oprávnenou osobou a subjektom verejného sektora bola súčasťou dokumentácie rovnako, ako je tomu v prípade verfikačného dokumentu podľa § 5 ods. 3 pripravovaného zákona o registri partnerov verejného sektora.