LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Doložke vybraných vplyvov
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa predložiť materiál na záverečné posúdenie Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov po medzirezortnom pripomienkovom konaní a pred jeho predložením na rokovanie vlády SR.
Odôvodnenie: 
Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 7.1), predbežné pripomienkové konanie (PPK) sa vykonáva pred medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK) v prípade materiálov legislatívneho charakteru aj nelegislatívneho charakteru, v ktorých predkladateľ identifikoval niektorý z vybraných vplyvov (vplyvy na rozpočet verejnej správy, vplyvy na podnikateľské prostredie, sociálne vplyvy, vplyvy na životné prostredie, vplyvy na informatizáciu spoločnosti a vplyvy na služby verejnej správy pre občana).
Podľa Jednotnej metodiky sa MPK môže začať až po ukončení PPK. Nakoľko predkladateľ tento postup nedodržal a predložil materiál takmer súčasne aj na PPK aj MPK, predkladaný materiál je po skončení medzirezortného pripomienkového konania potrebné zaslať na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk.