LP/2016/677 Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MKSR (Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky)
Pripomienka k: § 4
Dátum vytvorenia: 20.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. V § 4 ods. 2 odporúčame doplniť medzi zapisované údaje aj obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby. Súčasne odporúčame v písmene b) spresniť druh pobytu- t.j. slová "adresa pobytu" nahradiť napríklad slovami "miesto trvalého pobytu". Táto pripomienka platí aj pre písmeno d) a písmeno e) prvý bod (bydlisko). 

2. V § 4 ods. 2 písm. e) prvom bode odporúčame nahradiť slovo "mene" slovom "meno".  

3. V § 4 ods. 3 písm. b) odporúčame vypustiť slová "alebo miesto podnikania" vzhľadom na to, že ide o právnickú osobu.