LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladanému materiálu
Dátum vytvorenia: 30.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
odporúčame v súlade s čl. 23 a 24  Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky, čl. 20 Pravidiel pre uzatváranie medzinárodných zmlúv a zmluvnú prax a čl. 3 Štatútu legislatívnej rady vlády zabezpečiť predloženie materiálu Legislatívnej rade vlády Slovenskej republiky na zaujatie stanoviska a to pred jeho predložením na rokovanie vlády Slovenskej republiky (z predloženého materiálu nevyplýva tento zámer gestora);