LP/2016/593 Návrh na uzavretie Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Azerbajdžanskou republikou o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladanému materiálu
Dátum vytvorenia: 30.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že v súlade s čl. 1 Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky sa tieto pravidlá vzťahujú na prípravu a prerokúvanie návrhu medzinárodnej zmluvy, na platnosť ktorej sa vyžaduje súhlas  Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a medzinárodnej zmluvy, ktorá má prednosť pre zákonmi podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky a preto odporúčame klasifikovať tento materiál ako materiál legislatívnej povahy. Uvedené korešponduje aj s bodom 2.1 Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálu na rokovanie vlády SR (časti materiálu v rámci prípravy a technických náležitostí materiálu na rokovanie vlády), kde sa uvádza, že súčasťou legislatívneho materiálu je aj doložka prednosti v prípade medzinárodnej zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky; v nadväznosti na vyššie uvedené odporúčame preklasifikovať materiál na legislatívny materiál;