LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: PraF UK (Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta)
Pripomienka k: k prílohe k opatreniu: 7. podskupina študijných odborov právo
Dátum vytvorenia: 04.07.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka sa uplatňuje k prílohe: 7. podskupina študijných odborov právo: návrh opatrenia ustanovuje sumu maximálneho ročného školného pre študijný program v 1. stupni štúdia 740 eur. a pre študijný program 2. stupňa 1110. 
Navrhujeme: aby bola suma maximálneho ročného školného v 7. podskupine študijných odborov právo pre študijný program v 1. stupni štúdia 1040 eur a pre študijný program 2. stupňa 1560.
Odôvodnenie: takto zvýšené sumy maximálneho ročného školného zodpovedajú sumám v 6. podskupine študijných odborov ekonómia a manažment. Ekonomická náročnosť týchto odborov je porovnateľná s ekonomickou náročnosťou študijného odboru právo, čomu zodpovedá aj fakt, že ekonomické odbory a manažment sú v jednej skupine s odborom právo pri prideľovaní grantov VEGA. 
Súčasné podmienky vysokoškolského vzdelávania v odbore právo kladú čoraz väčšie nároky na zložité formy klinického právnického vzdelávania, ktoré si vyžadujú prácu učiteľov s nižšími počtami študentov. Pokiaľ chceme zvyšovať kvalitu externej formy štúdia, nesmieme na klinické právne vzdelávanie rezignovať ani v rámci tejto formy.