LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Všeobecne
Dátum vytvorenia: 01.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Označenie prílohy opatrenia treba zosúladiť s bodom 15 prílohy č. 1 Legislatívnych pravidiel vlády SR.