LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Čikešová, Mária
Pripomienka k: Všeobecný komentár
Dátum vytvorenia: 01.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Vplyvom spoplatnenia štúdia v externej forme sa znížil počet študentov študujúcich na verejných vysokých školách v priemere o 50 % a predĺženie štandardnej dĺžky štúdia o jeden rok na každom stupni externej formy ("EF") štúdia (4Bc.+3Ing.) má za následok ďalší pokles záujmu študovať touto formou štúdia. 

Výučba v EF má byť rozsahovo identická ako výučba študentov v dennej forme štúdia, čo znamená z hľadiska organizačného, že študenti v EF budú mať výučbu každý piatok a sobotu počas semestra a ďalej budú mať ešte jedno týždenné sústredenie po každom semestri. Uvedené môže narobiť problémy u zamestnávateľov, ktorí nemusia byť ústretoví k študijným povinnostiam ich zamestnancov.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam je potrebné začať uvažovať o zmene zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.