LP/2016/584 Opatrenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2017/2018 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Čikešová, Mária
Pripomienka k: Odôvodnenie, časť A. Všeobecná časť
Dátum vytvorenia: 01.07.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V Odôvodnení, časť A. Všeobecná časť, v prvej vete odporúčame slová „verejné vysoké školy určujú“ nahradiť slovami v zmysle uvedeného paragrafu zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách „rektor verejnej vysokej školy určuje“.