LP/2016/561 Zákon o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Európsky príkaz na zablokovanie účtov
Pridať
§ 1
Pridať
(1)
Európsky príkaz na zablokovanie účtov (ďalej len „príkaz na zablokovanie“) je neodkladné opatrenie nariadené podľa osobitného predpisu.
1)
Pridať
(2)
Na konanie o príkaze na zablokovanie sa primerane použijú ustanovenia o neodkladných opatreniach podľa Civilného sporového poriadku, ak tento zákon alebo osobitný predpis
1)
neustanovuje inak.
Pridať
§ 2
Príslušnosť
Pridať
(1)
Na konanie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie je príslušný všeobecný súd osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje.
Pridať
(2)
Na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v Slovenskej republike je príslušný súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.
Pridať
(3)
Okresný súd Banská Bystrica je príslušný
Pridať
a)
ak nie je možné určiť všeobecnú miestnu príslušnosť osoby uvedenej v odseku 1 v Slovenskej republike,
Pridať
b)
na prijatie a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácie podľa osobitného predpisu
2)
(ďalej len „informačný orgán“),
Pridať
c)
na vykonanie príkazu na zablokovanie vydaného v inom členskom štáte Európskej únie,
Pridať
d)
na zrušenie alebo obmedzenie výkonu príkazu na zablokovanie nariadeného na území Slovenskej republiky, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie,
Pridať
e)
na doručenie písomností podľa § 9 ods. 2.
Pridať
§ 3
Zábezpeka
Pridať
(1)
Ak sa podľa osobitného predpisu
3)
skladá zábezpeka, súd rozhodne o výške zábezpeky v sume najmenej jednej tretiny sumy, ktorá sa má zablokovať, jej forme a lehote, v ktorej je potrebné zábezpeku zložiť, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní. Súd navrhovateľovi na tento účel zároveň oznámi údaje potrebné pre zloženie zábezpeky.
Pridať
(2)
Zábezpeka sa skladá najmä v peniazoch. Zloženie peňazí možno nahradiť bankovou zárukou alebo neodvolateľným akreditívom v prospech osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje.
Pridať
(3)
O opravnom prostriedku osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje voči rozhodnutiu podľa odseku 1 za podmienok podľa osobitného predpisu
4)
rozhoduje súd, ktorý rozhodnutie vydal.
Pridať
§ 4
Žiadosť o získanie informácií o bankovom účte
Pridať
(1)
Informačný orgán prijíma a vybavuje žiadosti cudzieho orgánu alebo súdu, ktorý je príslušný na vydanie príkazu na zablokovanie v Slovenskej republike o poskytnutie informácií podľa osobitného predpisu
5)
.
Pridať
(2)
Informačný orgán získa informácie podľa odseku 1 elektronickou komunikáciou automatizovaným spôsobom prostredníctvom osobitného informačného systému
6)
; na tento účel sú banky a pobočky zahraničných bánk (ďalej len „banka“) povinné poskytnúť informačnému orgánu súčinnosť.
Pridať
(3)
Ak nie je možné získať informácie spôsobom podľa odseku 2, informačný orgán prijíma a vybavuje len žiadosti cudzieho orgánu o poskytnutie informácií a súd, ktorý je príslušný na vydanie príkazu v Slovenskej republike vybavuje žiadosti o informácie v rámci konania o príkaze na zablokovanie tak, že môžu uložiť povinnosť
Pridať
a)
banke poskytnúť správu o záležitostiach podľa osobitného predpisu
7)
týkajúcich sa osoby, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje,
Pridať
b)
osobe, proti ktorej návrh na vydanie príkazu na zablokovanie smeruje, aby v určenej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako 15 dní, súdu oznámila, v ktorej banke má vedené bankové účty
8)
(ďalej len „účet“).
Pridať
(4)
Ak informačný orgán alebo súd uložil povinnosť podľa odseku 3 písm. b), nariadi zároveň aj bez návrhu neodkladné opatrenie, ktorým dlžníkovi zakáže nakladať s prostriedkami na dotknutom účte až do výšky, na ktorú sa vzťahuje návrh na vydanie príkazu na zablokovanie. Ustanovenia § 7 ods. 2 až 6 sa použijú primerane.
Pridať
(5)
Prevádzkovateľ systému
6)
alebo banka je povinný poskytnúť súčinnosť podľa odseku 2 bez zbytočného odkladu a bezodplatne okrem náhrady hotových výdavkov. Ustanovenia osobitných predpisov upravujúcich nároky na plnenie za poskytnutie súčinnosti sa nepoužijú.
Pridať
§ 5
Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie
Pridať
(1)
Ak sú splnené podmienky na vydanie príkazu na zablokovanie, súd ho vydá vo forme podľa osobitného predpisu
9)
; inak návrh sčasti alebo celkom osobitným uznesením zamietne.
Pridať
(2)
Rozhodnutie o návrhu na vydanie príkazu na zablokovanie sa doručí navrhovateľovi.
Pridať
(3)
Ak sa má príkaz na zablokovanie vykonať v inom členskom štáte Európskej únie, súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal, doručí navrhovateľovi príslušné tlačivá podľa osobitného predpisu
10)
na podanie návrhu na výkon príkazu.
Pridať
§ 6
Výkon príkazu na zablokovanie
Pridať
(1)
Príkaz na zablokovanie sa vykoná
Pridať
a)
na návrh veriteľa alebo súdu, ktorý príkaz vydal, ak ide o príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie,
Pridať
b)
aj bez návrhu, ak ide o príkaz vydaný v Slovenskej republike, ktorý sa má vykonať v Slovenskej republike; konanie je v takom prípade začaté dňom vydania príkazu na zablokovanie.
Pridať
(2)
Ak sa začalo konanie o výkon príkazu podľa odseku 1 písm. b), súd, ktorý príkaz vydal, pokračuje v úkonoch na jeho vykonanie bez zbytočného odkladu.
Pridať
(3)
Ak je Slovenská republika jediným členským štátom Európskej únie, v ktorom sa má príkaz na zablokovanie vykonať a osoba, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje má bydlisko na území Slovenskej republiky, k návrhu na vykonanie príkazu sa pripoja písomnosti podľa osobitného predpisu
11)
.
Pridať
(4)
Banka je oprávnená požadovať od osoby, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie náhradu hotových výdavkov a použiť na ich započítanie peňažné prostriedky na účte tejto osoby.
Pridať
§ 7
Pridať
(1)
Súd nariadi banke, ktorá vedie účet osoby, proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje, aby zablokovala sumu peňažných prostriedkov do výšky uvedenej v príkaze na zablokovanie z účtu tejto osoby a neumožnila tejto osobe s peňažnými prostriedkami do tejto výšky nakladať.
Pridať
(2)
Zo zablokovania sú vylúčené peňažné prostriedky
Pridať
a)
na účtoch, ktoré patria osobám, na ktorých majetok nemôže byť vedená exekúcia,
Pridať
b)
na účtoch, na ktoré nemôže byť vedená exekúcia,
Pridať
c)
na účte, ktoré nepodliehajú exekúcii.
Pridať
(3)
Na postup pri označení prostriedkov, ktoré nepodliehajú zablokovaniu a ich výšky sa primerane použijú ustanovenia o pohľadávkach nepodliehajúcich exekúcii prikázaním pohľadávky z účtu
12)
.
Pridať
(4)
Ak predpisy o exekučnom konaní stanovujú, že určité prostriedky na účte v banke nepodliehajú exekúcii a na ich vyplatenie dlžníkovi je potrebný súhlas exekútora
12)
, tento súhlas sa na účely vylúčenia peňažných prostriedkov zo zablokovania nevyžaduje.
Pridať
(5)
Poradie pre výkon príkazov na zablokovanie týkajúcich sa toho istého účtu vedeného v banke sa spravuje dňom, keď sa banke doručil príkaz na zablokovanie. Niekoľko príkazov na zablokovanie doručených v ten istý deň má rovnaké poradie. Ak nestačia prostriedky na účte povinného na zablokovanie všetkých súm uvedených v príkazoch, zablokujú sa pomerne.
Pridať
(6)
Výkon príkazu na zablokovanie nemá odkladný účinok na výkon exekúcie ani nezakladá právo na prednostné uspokojenie sa zo zablokovanej sumy.
Pridať
(7)
Vyhlásenie o zablokovaní peňažných prostriedkov vydá a zašle podľa osobitného predpisu
13)
banka.
Pridať
§ 8
Uvoľnenie presahujúcej sumy
Pridať
(1)
Na prijatie žiadosti navrhovateľa podľa osobitného predpisu
14)
je príslušný súd, ktorý nariadil výkon príkazu na zablokovanie.
Pridať
(2)
Súd, ktorý nariadil výkon príkazu môže aj bez návrhu zrušiť alebo obmedziť blokovanie účtu alebo účtov, ak sa na jednom alebo viacerých účtoch zablokovala vyššia suma ako sa mala podľa príkazu na zablokovanie zablokovať.
Pridať
§ 9
Doručenie osobe, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie
Pridať
(1)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, písomnosti podľa osobitného predpisu
15)
doručí tejto osobe v lehote podľa osobitného predpisu
16)
súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie.
Pridať
(2)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v inom členskom štáte Európskej únie bydlisko alebo sídlo na území Slovenskej republiky, písomnosti podľa odseku 1 jej bezodkladne doručí súd podľa § 2 ods. 3 písm. e).
Pridať
(3)
Ak má osoba, proti ktorej sa vykonal príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike bydlisko alebo sídlo v inom členskom štáte Európskej únie, písomnosti podľa odseku 1 doručí súd, ktorý vydal príkaz na zablokovanie, príslušnému orgánu na doručovanie podľa osobitného predpisu
17)
.
Pridať
(4)
Ak má osoba, proti ktorej príkaz na zablokovanie vydaný v Slovenskej republike smeruje bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskej únie, použijú sa na doručenie ustanovenia Civilného sporového poriadku primerane.
Pridať
§ 10
Opravné prostriedky
Pridať
(1)
O opravnom prostriedku voči príkazu na zablokovanie, ktorý je oprávnená podať osoba proti ktorej príkaz na zablokovanie smeruje podľa osobitného predpisu
18)
, rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vydal.
Pridať
(2)
O opravnom prostriedku voči výkonu príkazu na zablokovanie, ktorý je oprávnená podať osoba, voči ktorej sa príkaz na zablokovanie vykonal podľa osobitného predpisu
19)
, rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vykonal.
Pridať
(3)
O opravnom prostriedku veriteľa z dôvodu podľa osobitného predpisu
20)
rozhoduje súd, ktorý príkaz na zablokovanie vykonal.
Pridať
§ 11
Pridať
(1)
Na poskytnutie zábezpeky namiesto zablokovania peňažných prostriedkov na účte podľa osobitného predpisu
21)
sa použije § 3 rovnako.
Pridať
(2)
Na náhradu škody sa popri ustanoveniach osobitného predpisu
22)
použije § 340 Civilného sporového poriadku.
Pridať
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona č. 89/1993 Z. z., zákona č. 150/1993 Z. z., zákona č. 85/1994 Z. z., zákona č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 511/2007 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 71/2009 Z. z., zákona č. 503/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 297/2012 Z. z., zákona č. 64/2013 Z. z., zákona č. 125/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 357/2013 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z.z., zákona č. 267/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z.z., zákona č. 402/2015 Z.z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov sa položka 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú: