LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pridať
ZÁKON
, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Pridať
Čl. I
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.


Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení: „V § 65 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „to neplatí, ak ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na obec, ktorá je zriaďovateľom alebo zakladateľom právnickej osoby oprávnenej poskytovať sociálnu službu, alebo ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na inú právnickú osobu v rámci zriaďovateľskej alebo zakladateľskej právomoci obce, mesta, alebo vyššieho územného celku. Nástupnícka organizácia plní podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu, v akom boli záväzné pre oprávneného poskytovateľa sociálnej služby.“.“ Ostatné novelizačné body sa prečíslujú. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K doložke vplyvov Žiadame o dopracovanie doložky vplyvov na rozpočty obcí a miest. Predložený návrh obsahuje celý rad reštriktívnych alebo sprísňujúcich opatrení, ktoré v praxi budú mať vplyv na rozpočty miestnej územnej samosprávy. V doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy žiadame označiť aj pole „negatívne“ a v odôvodnení uviesť, že navrhovaným sprísnením podmienok poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári dôjde k zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a z dôvodu zvýšenia výdavkov, s ktorými zriaďovatelia služieb nekalkulovali dôjde k zníženiu dostupnosti služby z dôvodu úpravy ceny za poskytované služby. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 55 Žiadame, aby v prílohe č. 1 v v riadku „denný stacionár“ bola v stĺpci „Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca“ uvedená hodnota 6,0. Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje zjednotiť počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v dennom stacionári na rovnaké hodnoty aké ustanovuje zákon pre útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania. Predkladateľ pritom v dôvodovej správe nezdôvodňuje toto zjednotenie. Zmena minimálnych personálnych štandardov bude mať za následok zníženie dostupnosti tejto do nedávna nedostatkovej služby, bude mať vplyv na výdavky z rozpočtov obcí a miest. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Uvedená novela zákona jednoznačne nestanovuje povinnosť Uvedená novela zákona jednoznačne nestanovuje povinnosť, či už ministerstvu, obci, samosprávnemu kraju ohľadom zriaďovania, zakladania, vykonávania kontroly a obligatórneho poskytovania finančných príspevkov na prevádzku pri poskytovaní nových druhov sociálnych služieb ako sú: - § 32a / Služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života - § 32b / Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Podľa § 75 ods. 7 len môže obec a VÚC poskytnúť finančný príspevok na prevádzku aj pre druh sociálnej služby na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života a službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa. Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) K bodu 37 (§ 78b) Žiadame, aby v navrhovanom § 78b ods. 8 písm. c) bola číslovka 80 nahradená číslovkou 60. Odôvodnenie: Zákon 448/2009 Z.z. určuje bodové hodnotenie na určenie stupňa odkázanosti. Stupeň odkázanosti II. určuje rozsah 60-120 hod/mesiac. Stupeň odkázanosti III. určuje rozsah odkázanosti za mesiac 120-180 hodín/mesiac, preto nie je možné aby novela zákona určila že PSS v Dennom stacionári musí mať stupeň odkázanosti III. a rozsah odkázanosti stanovuje na min. 80 hodín. Zásadná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 16 - § 31 bod 5 Bod 16 - § 31 bod 5 – doplniť text, za aké obdobie sa počíta 30 po sebe nasledujúcich dní, z textu nie je zrejmé, či sa jedná o pomoc iba raz ročne, resp. ako často? Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 27– § 74 ods. 2 písm. b) Bod 27– § 74 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa. Pripomienka: ak sa sociálna služba nebude poskytovať na základe uzatvorenia písomnej zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, tak na základe čoho sa bude poskytovať? Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
NSK (Nitriansky samosprávny kraj) Bod 16 - § 32a ods. 1 písm. a) Bod 16 - § 32a ods. 1 písm. a) – doplniť, do akého veku dieťaťa, tak ako je uvedené v § 32a, písm. b). Pripomienka obyčajná. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
ÚGKKSR (Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky) Bez pripomienok Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Nad rámec návrhu S ohľadom na rozšírenie sociálnych služieb, ktoré môžu poskytovať aj fyzické osoby, odporúčam navrhované znenie čl. I doplniť o predkladanie informácií o poskytovaní sociálnych služieb a o príjmoch a výdavkoch fyzických osôb priamo vyššiemu územnému celku zmenou § 67a nasledovne: 1. V § 67a ods. 1 za slová „Neverejný poskytovateľ sociálnej služby“ vložiť čiarku a slová „ktorým je právnická osoba“. 2. Znenie § 67a doplniť odsekom 7 tohto znenia: „(7) Neverejný poskytovateľ sociálnej služby, ktorým je fyzická osoba, je povinný predložiť vyššiemu územnému celku do 15. júla príslušného kalendárneho roku prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok.“. Následne v bode 54 znenie § 110z doplniť odsekom 10 tohto znenia: „(10) Neverejný poskytovateľ, ktorým je fyzická osoba, predloží prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok prvýkrát za rok 2016 v roku 2017.“. Podľa platného znenia zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách je každá fyzická osoba, ktorá vykonáva sociálne služby, povinná viesť účtovníctvo a súčasne vyhotovovať výročnú správu, čo je však pre dotknuté subjekty nadbytočná administratívna záťaž. Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov je fyzická osoba účtovnou jednotkou iba vtedy, ak preukazuje svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu. Fyzické osoby sa však môžu rozhodnúť a viesť namiesto účtovníctva daňovú evidenciu alebo si uplatňovať výdavky paušálnou sumou v súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Ukladanie výročnej správy do verejnej časti registra účtovných závierok pre fyzické osoby poskytujúce sociálne služby je tiež diskriminačné, vzhľadom na to, že žiadna iná fyzická osoba nie je povinná ukladať svoju účtovnú závierku a výročnú správu do verejnej časti registra účtovných zvierok. Zákon č. 431/2002 Z. z. neustanovuje povinnosť vypracovať výročnú správu žiadnej fyzickej osobe. Odporúčam preto, aby fyzické osoby, ktoré poskytujú sociálne služby, predkladali priamo vyššiemu územnému celku, ktorý ich zaregistroval, prehľad o poskytovaných sociálnych službách a o príjmoch a výdavkoch spojených s poskytovaním sociálnej služby za predchádzajúci kalendárny rok. V prechodných ustanoveniach odporúčam ustanoviť, aby fyzické osoby predkladali uvedený prehľad prvýkrát za rok 2016 v roku 2017. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Upozorňujem, že podľa predloženého návrhu a všeobecnej časti dôvodovej správy sa starostlivosť poskytovaná v detských jasliach a opatrovateľom v domácom prostredí dieťaťa alebo v domácom prostredí opatrovateľky mení z regulácie výkonu činnosti živnostenským zákonom (voľná živnosť) na poskytovanie sociálnych služieb regulovaných zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, a to ich zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb na príslušnom VÚC; oprávnenie na výkon sociálnych služieb budú mať len osoby zapísané do registra poskytovateľov služieb. Zároveň návrh ustanovuje aj podmienky (napríklad kvalifikačné, priestorové, hygienické), po splnení ktorých bude môcť byť takýto poskytovateľ zapísaný v predmetnom registri. Vzhľadom na uvedené je potrebné, aby bolo poskytovanie sociálnych služieb, ktorých poskytovatelia získavajú oprávnenie na výkon činnosti zápisom do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ustanovené aj v živnostenskom zákone ako činnosť, ktorá nie je živnosťou, pretože v aplikačnej praxi môžu vzniknúť problémy pri správnom zaradení príjmov fyzických osôb – poskytovateľov sociálnych služieb. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) bod 23 - § 65, 6 písm. e), bod 24 - § 65, 6 písm. f) Navrhujeme zadefinovať, na základe novo ustanovenej podmienky v § 9, ods. 6 dôvody nezapísania do registra. V nadväznosti na vyššie uvedené akým postupom bude konať vyšší územný celok pri zapisovaní do registra, ak príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona 355/2007 Z.z. a k tomuto zákonu vykonávanej vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 vydá rozhodnutie, ktoré nebude obsahovať všetky náležitosti podľa navrhovanej novo vzniknutej podmienky v § 9, ods. 6. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) rozsahu poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári Má opodstatnenie, aby v § 40 - denný stacionár zostalo uvedené, že sa v tomto zariadení poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a jej stupeň odkázanosti je najmenej III a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa, keď je v § 13 ods. 2 zadefinovaný rozsah ambulantnej formy sociálnej služby aj pre toto zariadenie? Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) K čl. I k bodu 39 (§ 84 ods. 10) Odporúčam zvážiť skrátenie dĺžky prípravy na pozíciu opatrovateľa detí, ktoré nevyžadujú špeciálu zdravotnú starostlivosť tak, ako je to pri príprave na výkon profesionálneho rodiča v rozsahu 60 hodín. Voľnejšie kritériá by mohli pomôcť rozšíreniu ponuky najmä terénnej opatrovateľskej služby pre deti, ktorú by mohli vykonávať aj matky popri rodičovskej dovolenke formou flexibilného pracovného úväzku. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Návrh je potrebné zosúladiť s čl. 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR (ďalej len „LPV“) (napríklad v čl. I bode 5 § 9 ods. 4 druhej vete a v bode 16 § 31 ods. 3 úvodnej vete vypustiť slovo „najmä“, v bode 17 § 32b ods. 3 v časti vety za bodkočiarkou vypustiť slová „v prípade“ z dôvodu nadbytočnosti) a s prílohou č. 1 LPV (ďalej len „príloha LPV“) [napríklad v čl. I body 5, 8, 12, 18, 22, 33, 45 až 49, 52, 53 a 56 zosúladiť s bodom 55 prílohy LPV]. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) Čl.I bod 12 V § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: ...........; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na písomný návrh prijímateľa sociálnej služby resp. jeho zákonného zástupcu. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
PSK - OS (Prešovský samosprávny kraj - odbor sociálny) bod 12 - § 13, ods.2 Ambulantná sociálna služba v zariadení sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa, nahradiť slovami...sa poskytuje počas ôsmich hodín prevádzky v zariadení sociálnych služieb počas pracovného dňa. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky) Všeobecne Beriem na vedomie, že predpokladané výdavky vyplývajúce z návrhu sú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci rozpočtov kapitol Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
Verejnosť (Verejnosť) bodom č. 56 a 57 Únia miest Slovenska navrhuje za bod 56 doplniť nové body v nasledovnom znení: 57. V prílohe č.6 v druhom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v druhom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur“ a v treťom riadku v prvom stĺpci sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, v treťom riadku v druhom stĺpci sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur.“ a v prílohe č. 4a v riadku 7 a 8 prvý stĺpec sa nahrádzajú slová „320 eur“ slovami „405 eur“, a v riadku 7 a 8 druhý stĺpec sa slová „3 840 eur“ nahrádzajú slovami „4 860 eur“ Príloha č. 4a Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok Pôvodná výška Navrhovaná Pôvodná výška Navrhovaná Nocľaháreň 120,00 € 120,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € Útulok 120,00 € 120,00 € 1 440,00 € 1 440,00 € Domov na pol ceste 150,00 € 150,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € Zariadenie núdzového bývania 150,00 € 150,00 € 1 800,00 € 1 800,00 € Zariadenie dočasnej starostlivosti o deti 180,00 € 180,00 € 2 160,00 € 2 160,00 € Zariadenie podporovaného bývania 200,00 € 200,00 € 2 400,00 € 2 400,00 € Zariadenie pre seniorov 320,00 € 405,00 € 3 840,00 € 4 860,00 € Zariadenie opatrovateľskeju služby 320,00 € 405,00 € 3 840,00 € 4 860,00 € Rehabilitačné stredisko 184,00 € 184,00 € 2 208,00 € 2 208,00 € Domov sociálnych služieb 330,00 € 330,00 € 3 960,00 € 3 960,00 € Špecializované zariadenie 330,00 € 330,00 € 3 960,00 € 3 960,00 € Denný stacionár 184,00 € 184,00 € 2 208,00 € 2 208,00 € Uvedený návrh predkladáme aj v súlade s dodržaním princípu rovnakých príležitostí pre poskytovateľov a nerobiť rozdiely medzi verejnými a neverejnými poskytovateľmi. Ak máme postupovať spoločne tak je namieste, aby sme to už nedelili a nezdôrazňovali – tak ako je to aj v dôvodovej časti, lebo obce ( samosprávy) sú na tom rovnako - „neoplývajú“ finančnými zdrojmi a štát prenáša kompetencie bez dôkladných finančných analýz a dopadov na rozpočty samopsráv aj s prognózami vývoja, vzhľadom na starnutie populácie a štrukturálne zmeny v spoločnosti. Príloha č. 6 Druh sociálnej služby Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na mesiac Pôvodné znenie - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok Navrhovaná zmena - Výška finančného príspevku na jedno miesto v zariadení na rozpočtový rok nocľaháreň 120 eur 120 eur 1 440 eur 1 440 eur zariadenie pre seniorov 320 eur 405 eur 3 840 eur 4 860 eur zariadenie opatrovateľskej služby 320 eur 405 eur 3 840 eur 4 860 eur denný stacionár 184 eur 184 eur 2 208 eur 2 208 eur Odôvodnenie: Navrhovanou zmenou sa upravuje v prílohe č. 4a a v prílohe č. č.6 výška mesačného a ročného finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre verejných poskytovateľov, ktorých zriadila alebo založila obec, ktoré poskytovali sociálne služby v týchto zariadeniach z účelovej dotácie ministerstva ( v súlade s § 71 ods. (6) a neverejných poskytovateľov v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby na jedného prijímateľa, a to zo sumy 320 eur mesačne na sumu 405 eur mesačne a suma 3 840 ročne na jedného prijímateľa sa navrhuje zvýšiť na 4860 eur. Dôvodom navrhovanej zmeny je skutočnosť, že súčasná výška finančného príspevku, ktorú poskytuje štát prostredníctvom MPSVR SR je veľmi nízka a nie je možné z nej pokryť ani len náklady(mzda) opatrovania, t.j. zabezpečenia pomoci pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby. Pričom práve v týchto zariadeniach sa nachádzajú klienti, ktorí sú odkázaní na najvyšší stupeň odkázanosti a podpory. Je potrebné uviesť, že v súčasnosti sú do pobytových celoročných zariadení tohto typu umiestňovaní výlučne klienti s najvyššími stupňami odkázanosti, tj. vyžadujúci 24 hodinovú starostlivosť a to tak v rámci dňa ako aj noci a nie klienti, ktorí sú schopní si zabezpečovať životne dôležité úkony sami, ako to bolo v minulosti. Vzhľadom na nízku výšku tejto verejnej podpory zo štátu nemajú vyššie uvedení poskytovatelia inú možnosť, len reálne a nevyhnutné ekonomicky oprávnené náklady poskytovanej sociálnej služby dofinancovávať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. Navrhované zvýšenie finančného príspevku zo štátu na sumu 405 eur mesačne na jedného prijímateľa sociálnej služby má svoje ratio. Bez tohto zvýšenia nedokážu poskytovatelia sociálnych služieb v SR zvýšiť mzdy opatrovateľov, ktoré sa pre nedostatok zdrojov v sociálnej oblasti nezvyšovali vyše 20 rokov. Finančné príspevky na úhradu nákladov na poskytovanie sociálnych služieb pre odkázaných klientov z rozpočtu MPSVR SR sú v súčasnosti na úrovni príspevkov v roku 1998, pričom vtedy výška minimálnej mzdy bola cca 98 € mesačne. V súčasnosti predstavuje minimálna mzda bez odvodov sumu 405 € mesačne a mzdové náklady s odvodmi predstavujú zhruba 70% všetkých ekonomicky oprávnených nákladov na sociálne služby pre odkázaných klientov, prevažne seniorov. Túto pripomienku považujeme za zásadnú. 58. Za prílohu č.6 sa vkladá nová príloha č.6a, ktorá znie: „ Príloha č.6a k zákonu č.448/2008 Z.z. v znení zákona č............2016 Z.z. Výška finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby podľa § 78a Príloha č. 6a Druh sociálnej služby Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na mesiac Výška finančného príspevku pre jedného poskytovateľa na rozpočtový rok nízkoprahové denné centrum s kapacitou do 40 prijímateľov 1 900 eur 22 800 eur nízkoprahové denné centrum s kapacitou nad 40 prijímateľov 3 800 eur 45 600 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou do 40 prijímateľov 1 900 eur 22 800 eur nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu s kapacitou nad 40 prijímateľov 3 800 eur 45 600 eur Odôvodnenie: V nadväznosti na navrhované zmeny v ustanovení § 78a, je v návrhu spracovaná nová príloha č.6a, v ktorej sú ustanovené výšky finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby pre jedného poskytovateľa nízkoprahového denného centra a nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu a to paušálnou sumou podľa kapacity poskytovateľa daného druhu sociálnej služby s tým, že pre poskytovateľa týchto služieb s kapacitou do 40 sa navrhuje výška finančného príspevku 1900 eur na mesiac a 22 800 eur na rozpočtový rok a pre poskytovateľa danej sociálnej služby s kapacitou nad 40 prijímateľov sa navrhuje suma 3800 eur na mesiac a 45 600 eur na rozpočtový rok. Podotýkame, že počet 2 zamestnancov, z ktorého sa odvíja výška paušálnej sumy(1900 eur) pri kapacite 40 bola navrhnutá z odborných a prevádzkových dôvodov, nakoľko žiadne zariadenie daného druhu nemôže poskytovať sociálnu službu len s jedným zamestnancom. Výška finančného príspevku oboch uvedených nízkoprahových služieb na jeden mesiac z dôvodov už vyššie uvedených bola navrhnutá s ohľadom na potrebu zabezpečiť pre poskytovateľa minimálne náklady na mzdu dvoch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite do 40 prijímateľov sociálnej služby a náklady na štyroch zamestnancov, najmä sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej práce pri kapacite nad 40 prijímateľov sociálnej služby. Paušálna suma 1900 eur na jeden mesiac pre jedného poskytovateľa danej nízkoprahovej sociálnej služby vychádza zo superhrubej mzdy 950 eur mesačne na jedného zamestnanca(ide o priemernú mzdu v odvetví zdravotníctva a sociálnej starostlivosti), pričom brutto mzda predstavuje 703 eur a netto mzda 553,49 eur. Bez finančného príspevku na uvedené druhy sociálnych služieb, nie je možné tieto sociálne služby kontinuálne a bez ohrozenia klientov a poskytovateľa zabezpečovať a navrhovaný finančný príspevok zo štátneho rozpočtu predstavuje len „príspevok štátu“ na čiastočné pokrytie nákladov týchto druhov sociálnych služieb. Túto pripomienku považujeme za zásadnú Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) Navrhujeme za čl. I vložiť nový článok II, ktorý znie: „Čl. II Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 132/1994 Z. z., zákona č. 200/1995 Z. z., zákona č. 233/1995 Z. z., zákona č. 216/1995 Z. z., zákona č. 123/1996 Z. z., zákona č. 222/1996 Z. z., zákona č.164/1996 Z. z., zákona č. 289/1996 Z. z., zákona č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č.126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č.190/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 249/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 395/2011 Z. z., zákona č. 321/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 314/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 95/2013 Z. z., zákona č. 218/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 266/2015 Z. z., zákona č. 272/2015 Z. z., zákona č. 274/2015 Z. z., zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 278/2015 Z. z., zákona č. 348/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 412/2015 Z. z., zákona č. 89/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto: Za § 80ab sa dopĺňa § 80ac, ktorý vrátane nadpisu znie: „§ 80ac Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017 Živnostenské oprávnenie na poskytovanie opatrovateľskej starostlivosti o deti do troch rokov získané do 31. decembra 2016, ktoré svojím obsahom spĺňa znaky sociálnej služby podľa osobitného predpisu51) zaniká dňom oznámenia vykonania zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o nezapísaní do tohto registra, ak dotknutá osoba požiada o zápis do 31. decembra 2017; inak dňom 1. januára 201852). Poznámky pod čiarou k odkazom 51 a 52 znejú: „51) Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2016 Z. z. 52) § 110z ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. .../2016 Z. z.“. Doterajší článok II sa označuje ako čl. III.“. Odôvodnenie: V súvislosti s navrhovanou zmenou právneho režimu pri poskytovaní vybranej, novo regulovanej starostlivosti o deti z pôsobnosti živnostenského zákona do pôsobnosti zákona o sociálnych službách, je potrebné osobitne upraviť zánik živnostenského oprávnenia u osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať predmetné služby na základe živnostenského oprávnenia do doby ustanovenej v prechodných ustanoveniach navrhovaného zákona. Obyčajná pripomienka Odoslaná 26.8.2016 Detail