LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Čl. I príloha č. 6
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme upraviť nerovnoprávne postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb a ich klientov a zvýšiť sumy finančného príspevku poskytovaného na jedno miesto.  Odôvodnenie:  Verejných poskytovateľov sociálnych služieb zriadených obcou, napojených na obecný rozpočet, finančne podporuje aj štát. Na rozdiel od nich, neverejným poskytovateľom sociálnych služieb je poskytovaný finančný príspevok len zo štátneho rozpočtu. Vzhľadom na nízku výšku tohto finančného príspevku musia neverejní poskytovatelia svoje oprávnené náklady dofinancovať z úhrad prijímateľov sociálnej služby a z vlastných zdrojov. V dôsledku toho sa klienti neverejných poskytovateľov dostávajú do diskriminačného postavenia v porovnaní s klientmi verejných poskytovateľov, pretože sú nútení platiť neporovnateľne vyššie úhrady ako klienti verejných poskytovateľov. Klienti neverejných poskytovateľov pritom nemôžu nijako ovplyvniť skutočnosť, že ich poskytovateľovi sa neprispieva rovnakým spôsobom a za rovnakých podmienok ako verejným poskytovateľom. Zvýšením finančných príspevkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu pomôže tento diskriminačný stav zmierniť, nakoľko neverejní poskytovatelia sociálnych služieb nebudú musieť poskytovanie služby dofinancovať z iných zdrojov v takej miere, ako doteraz. Tým sa zároveň zrovnoprávni dostupnosť služby pre klientov neverejného poskytovateľa.