LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SVSR pre rozvoj občianskej spoločnosti (Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti)
Pripomienka k: Čl. I § 78a ods. 1
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Navrhujeme rozšíriť okruh služieb, na ktoré Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby neverejným poskytovateľom sociálnych služieb o služby krízovej intervencie zamerané na ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii, a to doplnením § 78a ods. 1 o nové písmená, ktoré znejú:  e) terénna sociálna služba krízovej intervencie, f) nízkoprahové denné centrum, g) integračné centrum, h) komunitné centrum, i) útulok, j) domov na polceste, k) nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu, l) domov na polceste.  Zároveň navrhujeme v uvedenom zmysle doplniť prílohu, v ktorej sa určí výška príspevku na služby, o ktoré bol § 78a ods. 1 rozšírený.  Odôvodnenie:  V súčasnosti podporované služby sú zamerané predovšetkým na dôchodcov, resp. seniorov (zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, denný stacionár). Na ľudí bez domova je zameraná len jedna podporovaná služba (nocľaháreň), služby zamerané na deti a rodiny v krízovej sociálnej situácii nie sú podporované vôbec. Tento stav je diskriminačný, nakoľko pri jednej sociálne odkázanej skupine (seniori) štát podporuje poskytovanie troch typov sociálnej služby, ktoré sú navyše celodenné a celoročné, kým pri ďalších sociálne odkázaných skupinách podporuje len jednu službu, aj to len zariadenia určené na prespatie. Podpora celodenných služieb absentuje, pričom pri ľuďoch bez domova, či pri rodinách s deťmi v nepriaznivej sociálnej situácii je rovnako potrebná, pokiaľ nemajú zostať sociálne vylúčení aj naďalej.