LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K doložke vplyvov
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame o dopracovanie doložky vplyvov na rozpočty obcí a miest. Predložený návrh obsahuje celý rad reštriktívnych alebo sprísňujúcich opatrení, ktoré v praxi budú mať vplyv na rozpočty miestnej územnej samosprávy.    V doložke vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy žiadame označiť aj pole „negatívne“ a v odôvodnení uviesť, že navrhovaným sprísnením podmienok poskytovania sociálnej služby v dennom stacionári dôjde k zníženiu počtu prijímateľov sociálnej služby, a z dôvodu zvýšenia výdavkov, s ktorými zriaďovatelia služieb nekalkulovali dôjde k zníženiu dostupnosti služby z dôvodu úpravy ceny za poskytované služby.