LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 55
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame, aby v prílohe č. 1 v  v riadku „denný stacionár“ bola v stĺpci „Maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca“ uvedená hodnota 6,0.  Odôvodnenie: Predkladateľ navrhuje zjednotiť počet prijímateľov sociálnych služieb na jedného zamestnanca v dennom stacionári na rovnaké hodnoty aké ustanovuje zákon pre útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania. Predkladateľ pritom v dôvodovej správe nezdôvodňuje toto zjednotenie. Zmena minimálnych personálnych štandardov bude mať  za následok zníženie dostupnosti tejto do nedávna nedostatkovej služby, bude mať vplyv na výdavky z rozpočtov obcí a miest.