LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení:
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Za bod 22 navrhujeme vložiť nový novelizačný bod 23. v znení:  „V § 65 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú slová: „to neplatí, ak ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na obec, ktorá je zriaďovateľom alebo zakladateľom právnickej osoby oprávnenej poskytovať sociálnu službu, alebo ide o prevod oprávnenia poskytovať sociálnu službu na inú právnickú osobu v rámci zriaďovateľskej alebo zakladateľskej právomoci obce, mesta, alebo vyššieho územného celku. Nástupnícka organizácia plní podmienky poskytovania sociálnej služby v rozsahu, v akom boli záväzné pre oprávneného poskytovateľa sociálnej služby.“.“  Ostatné novelizačné body sa prečíslujú.