LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NSK (Nitriansky samosprávny kraj)
Pripomienka k: V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V návrhu novely v § 13 ods. 2 navrhujeme na konci pripojiť túto vetu: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby.“   Odôvodnenie: Uvedený odstavec je zmätočný a nie je jednoznačne jasné, v akom rozsahu má byť ambulantná sociálna služba poskytovaná. V nadväznosti na § 78b ods. 8, ktorý znie: „(8) Za neobsadené miesto pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení na účely zúčtovania a vrátenia finančných príspevkov podľa odseku 4 písm. d) a odseku 6 sa považuje každé miesto v zariadení, na ktorom sa po dobu 20 a viac po sebe nasledujúcich pracovných dní - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neuzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, - neposkytuje sociálna služba z dôvodu neprítomnosti prijímateľa sociálnej služby, ak zmluva o poskytovaní sociálnej služby bola uzatvorená, alebo - poskytuje sociálna služba v menšom rozsahu ako 80 hodín.“ Navrhujeme vypustiť navrhovaný odsek § 13 ods. 2 a nahradiť ho takto: § 13 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ambulantná sociálna služba v zariadení uvedenom v § 32b, § 35, § 36 a § 38 až 40 sa poskytuje najmenej v rozsahu ôsmich hodín počas pracovného dňa; menší rozsah poskytovania tejto sociálnej služby možno dohodnúť v zmluve o poskytovaní sociálnej služby na návrh prijímateľa sociálnej služby najmenej v rozsahu 81 hodín za 20 pracovných dní. Pripomienka obyčajná.