LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: K bodu 19
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
Žiadame, aby bola v návrhu číslovka „III“ nahradená číslovkou „II“.  Odôvodnenie:  Poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári podľa § 40 zákona považujeme za nástroj, ktorý má byť dostupný aj pre osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby v rozsahu stupňa II. Argumentáciu, že pri rozsahu poskytovania služby v stupni II nie je možné vykonávať činnosti: plánovať, viesť a hodnotiť za účasti prijímateľa sociálnej služby individuálny plán, ktorého súčasťou je aj program sociálnej rehabilitácie, a preto musí spĺňať novo ustanovený časový rozsah poskytovania  tejto ambulantnej sociálnej služby v dennom stacionári najmenej v rozsahu ôsmich hodín pracovného času pracovného dňa nepovažujeme za vecné. Rozsah aktivít realizovaných na základe individuálneho plánu nie je totožný u osoby so stupňom odkázanosti II a III. Preto čas potrebný na realizáciu aktivít z individuálneho plánu osoby so stupňom odkázanosti II, ak nezohľadňujeme nie zanedbateľný rozsah formálno-administratívnych úkonov, na ktorých časovú náročnosť má stupeň odkázanosti menší vplyv, považujeme za postačujúci.  Vzhľadom k individuálnym podmienkam a potrebám odkázanej osoby nie je vždy vhodné poskytovanie inej sociálnej služby, napr. opatrovateľskej služby. Z uvedených dôvodov požadujeme zachovanie osobného rozsahu pre denné stacionáre na v súčasnosti plantanej úrovni, teda vrátane stupňa odkázanosti II.