LP/2016/537 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NSK (Nitriansky samosprávny kraj)
Pripomienka k: V § 9 odsek 4 na konci 2. vety
Dátum vytvorenia: 26.08.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neprihliada sa
Pripomienka:
V § 9 odsek 4 na konci 2. vety doplniť do odborných zamestnancov: sociálny poradca, zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut. Odôvodnenie:  Funkciu sociálny poradca navrhujeme z toho dôvodu, že po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore „Sociálne služby a poradenstvo“ absolvent môže pracovať ako sociálny poradca v rôznych organizáciách, inštitúciách, úradoch a zariadeniach (napr. v ústavoch, v zariadeniach sociálnej starostlivosti, denných stacionároch, komunitných centrách, detských domovoch, a iných). Funkcie: zdravotnícky asistent, sanitár, ergoterapeut žiadame doplniť do tohto znenia paragrafu, lebo z neho „vypadli“. Pripomienka obyčajná.