LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Pripomienka k: pripomienka Ministerstva hospodárstva SR (vložená po termíne)
Dátum vytvorenia: 08.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame o doplnenie tabuľky priamo do textu materiálu v bode IV. "Vplyvy na vybrané oblasti" podľa priloženej prílohy "Návrhy zmien Systému tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavu koordinácie realizácie politík EÚ", ktorá v predloženom materiáli chýba. Nestačí slovný popis vplyvov, ale je potrebné v tabuľke vyznačiť, že materiál nemá vplyvy.

Odôvodnenie: V zmysle zmien a doplnení Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov, a to bodu 2.3. od 1. 4. 2016 sa Jednotná metodika vzťahuje aj na prípravu návrhov predbežných stanovísk.