LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Mačutková, Mária
Pripomienka k: Zásadná pripomienka k materiálu ako celku
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
S predmetným návrhom rozhodnutia Rady o posilnenej spolupráci ani s predmetnými návrhmi nariadení Rady zásadne nesúhlasím. Zásadne žiadam, aby SR odmietla poskytnúť svoj súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, aby k posilnenej spolupráci nepristúpila a aby presadzovala neschválenie predmetných nariadení Rady.

Odôvodnenie:

Materiál je podľa môjho presvedčenia v neprekonateľnom rozpore s morálkou a prirodzeným právom, keďže cieľom predmetných nariadení Rady je vytvoriť manželom vrátane osôb rovnakého pohlavia a registrovaným partnerom jednotný európsky právny rámec pre usporiadanie majetkových pomerov s cezhraničným prvkom. 

Nielen samotné inštitúty manželstva osôb rovnakého pohlavia a registrovaného partnerstva a ich legalizáciu a uznávanie, ale aj rozhodovanie, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veci akýchkoľvek dôsledkov (vrátane majetkových) manželstva osôb rovnakého pohlavia a registrovaného partnerstva považujem za neprijateľné, a to najmä z morálneho hľadiska a z hľadiska prirodzeného práva. 

Považujem za absolútne neprípustné o. i. to, že slovenský súd by vždy mohol rozhodovať o majetkových režimoch takého inštitútu (napr. manželstva, registrovaného partnerstva), ktorý podľa slovenského právneho poriadku neexistuje a ktorý je podľa môjho presvedčenia v zásadnom rozpore s morálkou a prirodzeným právom (argument, že by, a aj to iba v určitých vymedzených prípadoch, slovenský súd rozhodovať nemusel, pokladám za úplne nedostačujúci, keďže by išlo vždy o individuálne rozhodovanie závisiace od ľubovôle toho - ktorého súdu). Rovnako zásadne nesúhlasím s tým, že by mali slovenské súdy uznávať rozhodnutia cudzích súdov vo veci majetkových práv súvisiacich s inštitútmi registrovaného partnerstva a manželstva osôb rovnakého pohlavia, a že by sa mali takéto rozhodnutia následne vykonávať. Takto by Slovenská republika právne uznala dôsledky vyššie spomínaných neprijateľných inštitútov, čo hodnotím ako neakceptovateľné a neetické. Navyše, zvyšovalo by to podľa môjho názoru následne tlak na ďalšie závažné a neprijateľné ústupky v danej problematike a vo veciach morálky. Upozorňujem aj na formuláciu predkladateľa v predloženom materiáli, podľa ktorej " ... slovenské súdy nebudú musieť uznať na našom území existenciu manželstiev uzavretých v inom členskom štáte" (výlučne z citovanej vety predkladateľa však nevyplýva, že by ich slovenské súdy uznať nemohli). 


Slovenská republika v r. 2002 výslovne deklarovala ponechanie rozhodovania o kultúrno-etických otázkach ochrany života a dôstojnosti ľudskej bytosti od počatia až po smrť, ochrany rodiny a inštitúcie manželstva ako základu spoločnosti, ako i rozhodovania o veciach s tým súvisiacich ..., vo výlučnej právomoci členských štátov a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii. Podľa čl. 41 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. V Slovenskej republike nie je legalizované registrované partnerstvo. Podľa čl. 329 ods. 1 ZFEÚ  posilnenú spoluprácu možno nadviazať v jednej z oblastí, na ktoré sa vzťahujú zmluvy, s výnimkou oblastí výlučnej právomoci. 

Nielen legalizáciu a uznávanie samotných registrovaných partnerstiev a "manželstiev" osôb rovnakého pohlavia, ale aj rozhodovanie, uznávanie a výkon rozhodnutí vo veci akýchkoľvek dôsledkov týchto inštitútov v Slovenskej republike a podporu takéhoto konania zo strany Slovenskej republiky na akomkoľvek území považujem vzhľadom na vyššie uvedené za neprijateľné.