LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: KMR (KLUB MNOHODETNÝCH RODÍN)
Pripomienka k: Materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Slovenská republika mala by odmietnúť poskytnúť svoj  súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, vzhľadom k tomu, že:
Na prijatie návrhov z oblasti rodinného práva je potrebné schválenie. 28 štátov nedosiahne jednomyseľný súhlas, lebo požiadavky sú do legislatívy členských štátov zaviesť také inštitúty, ktoré v nich neexistujú. Vyjadrenie, že Mnohé štáty však indikovali, že je vágne a budú oprávnený dojem, že ide opäť o snahu za každú cenu zaviesť do členských krajín také inštitúty, ktoré sú nezvratné. Ak by súd bol postavený pred prípad, podobne ako bolo v minulosti napr. Taliansko, alebo aj iné krajiny, tak by na tomto základe vytvorili precedens. 
Dôvod je vysvetlený v texte na str. 3 - Viaceré členské štáty už v súčasnosti poznajú homosexuálne manželstvá, resp. viaceré štáty regulujú aj heterosexuálne partnerstvá. Zaráža, že toto je jediná skupina, ktorá trvalo sa pokúša presadiť nadpráva na úkor iných menšín a oblastí, ktoré sú v kompetencii členských štátov.
Slovensko nie je nútené nikým pristupovať k posilnenej spolupráci, tá je na dobrovoľnom rozhodnutí krajiny. Odporúčanie, aby Slovensko participovalo na posilnenej spolupráci sa odvoláva na garancie, ktoré nik negarantuje, lebo nie sú zakotvené.
Definícia pojmu „manželstvo“ je ponechaná na vnútroštátne poriadky členských štátov. Pri definícii manželstva Slovensko musí trvať na podmienke, že môže platne vzniknúť iba medzi mužom a ženou, nakoľko je to zakotvené v Ústave SR.
Pojem „registrované partnerstvo“ je definovaný len pre potreby nariadenia – neharmonizuje tento koncept a jeho vymedzenie prenecháva právnym poriadkom členských štátov.  Podľa dôvodovej správy k návrhu ide o novší právny inštitút, ktorý zaviedlo do svojich právnych poriadkov 14 členských štátoch. Je zaujímavé, že väčšina krajín, ktorá nemá zavedený inštitút registrovaného partnerstva sú postkomunistické krajny, ktoré ešte neboli členskými krajinami, keď vznikali predpisy, na ktoré sa podobné krajiny odvolávajú. Pripomíname na požiadavku Česka počas jeho predsedníctva, že z dôvodu neparticipovania na základných dokumentoch EÚ, ako napr. Lisabonská zmluva je potrebné minimálne začať kvalifikovanú diskusiu.