LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka č. 11
Navrhujeme preformulovať Pozíciu SR k otázke zásady subsidiarity a proporcionality (str. 7) nasledovne: „Návrhy nie sú v súlade so zásadou subsidiarity a proporcionality, pretože nezohľadňujú skutočnosť, že niektoré rodinnoprávne inštitúty nie sú upravené vo všetkých členských krajinách. Požiadavka na úprave inštitútov, na ktorých je konsenzus EÚ krajín spolu s tými, na ktorých nie je konsenzus, ide nad rámec princípov subsidiarity a proporcionality.“
Odôvodnenie:
Navrhovaná zmena lepšie zohľadňuje diverzitu a vzájomnú nekompatibilitu právnych poriadkov členských štátov EÚ, a je férovejšia voči krajinám, ktoré neuznávajú manželstvá osôb rovnakého pohlavia, alebo registrované partnerstvá.
Navyše, počet párov rovnakého pohlavia, ktoré budú mať osoh z navrhovanej právnej úpravy, je zanedbateľný a rozsah problémov, ktorým takéto páry čelia, nevyplývajú z ich cielenej diskriminácie, ale pramenia z rozdielnosti úprav členských štátov v oblastiach, ktoré sú v ich výlučnej právomoci. V tomto prípade nemožno hovoriť o diskriminácii. Zmluva o Európskej únii hovorí, že EÚ rešpektuje národnú identitu členských štátov (článok 4 ods. 2.). Rodinné právo je nepochybne výrazom národnej identity a predkladané návrhy Komisie, tým, že nepriamo ovplyvnia slovenské rodinné právo, túto zásadu porušujú. Taktiež, keďže posilnená spolupráca v konečnom dôsledku uzurpuje právomoci členských štátov (hoci i nepriamo), a prinúti ich k zmene svojho rodinného práva, nie je tu dodržaná zásada subsidiarity. Keďže posilnená spolupráca presadzuje spoluprácu vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách spolupráce (a teda nezameriava sa len na tie rodinné inštitúty, ktoré sú vlastné všetkým krajinám), nie je dodržaná zásada proporcionality, keďže neuprednostňuje najmenej obmedzujúcu možnosť.