LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka č. 8
V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 2. Vecná analýza návrhu o majetkových dôsledkov registrovaných partnerov navrhujeme za vetu „Uznanie či vyhlásenie vykonateľnosti možno odmietnuť zo štandardných dôvodov, vrátane rozporu s verejným poriadkom“ doplniť nový odsek: „Neexistujú však žiadne garancie, že slovenský súd vždy odmietne uplatniť cudzie právo, ktoré sa odvoláva na inštitúty neznáme v slovenskom práve, a neexistuje ani garancia, že súd vždy odmietne uznať či vyhlásiť vykonateľnosť cudzích rozhodnutí v prípade že sa odvolávajú na rodinné inštitúty, ktoré sú slovenskému právnemu poriadku neznáme. Neexistuje ani garancia, že klauzula o rozpore s verejným poriadkom bude náležite uplatnená, obzvlášť v prípade, ak súd bude toho názoru, že jej uplatnením by bol porušený princíp nediskriminácie. Import efektov cudzích právnych inštitútov môže mať za následok, že osoby v rovnakej právnej situácii budú disponovať inými právami. Tak môže dôjsť k tomu, že takýto stav bude považovaný za diskrimináciu a súdy budú naliehať na prijatí legislatívnych zmien, ktoré sú v rozpore s vôľou zákonodarcu.“
Odôvodnenie:
Navrhovaný text upozorňuje na niektoré potenciálne problémy aplikačnej praxe, ktoré môžu spôsobiť to, že napriek neexistencii nových rodinnoprávnych inštitútov v právnom poriadku SR (manželstvá osôb rovnakého pohlavia, registrované partnerstvá) bude Slovenská republika vtiahnutá do týchto konceptov, čo môže narušiť integritu nášho právneho systému a zaviesť „dvojaký meter“ pre páry, ktoré sú z pohľadu nášho práva v rovnakej situácii. To môže vytvoriť predpoklad pre rôzne súdne pokusy zavádzať na Slovensku inštitúty a práva, ktoré sú právnemu poriadku SR cudzie, napríklad s odvolaním sa na princíp nediskriminácie.