LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka č. 5
V časti II. Stanovisko Slovenskej republiky, bod 1., Pozícia SR, písm. a) (str. 3) navrhujeme vypustiť vetu „Vzhľadom na uvedené sa navrhuje potvrdiť súhlas s návrhom rozhodnutia o posilnenej spolupráci, čím sa umožní štátom, ktoré o to majú záujem, užšie spolupracovať v tejto oblasti“ a nahradiť ju nasledovným textom: „Napriek tomu navrhovaná podoba posilnenej spolupráce nedostatočne zohľadňuje rozdiely a individuálne špecifiká rodinnoprávnych inštitútov jednotlivých krajín EÚ a nevychádza z konsenzu krajín. Prijatím rozhodnutia o posilnenej spolupráci by sa vytvorila bariéra pre prijatie riešenia, ktoré by vyhovovalo všetkým členským štátom. Vzhľadom na uvedené sa navrhuje odmietnuť návrh rozhodnutia o posilnenej spolupráci.“ 
Odôvodnenie:
Podporou posilnenej spolupráce sa vytvorí bariéra pre hľadanie konsenzuálneho riešenia situácie, ktoré by vyhovovala všetkým členským štátom. Základným problémom je skutočnosť, že sa celkom logicky presadzuje spolupráca vo vzťahu k rodinným inštitútom, ktoré sú vlastné všetkým krajinám, no súčasne sa pretláča spolupráca vo vzťahu k inštitútom, ktoré sú legálne len v niektorých krajinách. Ide o prístup, ktorý nedostatočne zohľadňuje rôznorodosť a nekompatibilitu právnych úprav jednotlivých členských krajín.