LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: HFI (Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku, o.z.)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Pripomienka č. 2
V časti I. Všeobecná časť v bode 8 Navrhovaný dátum implementácie (str. 2) navrhujeme vypustiť vetu: „Dovtedy je nutné prijať implementačné opatrenia za účelom umožnenia ich riadneho uplatňovania.“
Odôvodnenie:
Vzhľadom na navrhovanú zmenu postoja SR je táto veta nadbytočná.