LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MOSR (Ministerstvo obrany Slovenskej republiky)
Pripomienka k: všeobecne
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Áno
Stav: Neakceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme tiež, aby Slovenská republika  k posilnenej spolupráci nepristúpila z nasledovných dôvodov:
(i) citované nariadenia dávajú súdom neprimerane širokú právomoc v oblasti majetkových vzťahov registrovaných partnerstiev a manželstiev osôb rovnakého pohlavia rozhodnúť o odmietnutí  alebo prijatí právomoci, čím zasahujú do systému deľby moci v neprospech zákonodarnej moci,
(ii) preváženie súdnej moci nad zákonodarnou mocou spôsobilo následky opísané v spore Oliari v. Taliansko a Taliansko následne bolo zaviazané prijať registrované partnerstvá, podobnej situácii je potrebné sa vyhnúť,
(iii) neexistujú žiadne záruky, že súdy SR odmietnu právomoc zverenú nariadeniami, len z dôvodov neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva,
(iv) podľa nariadenia môžu súdy z tohto dôvodu neexistencie inštitútu registrovaného partnerstva odmietnuť právomoc len výnimočne, čo nie je postačujúce,
(v) do nášho právneho poriadku by sa pristúpením  k  spolupráci a nariadeniam začlenila definícia „registrovaného partnerstva“,
(vi) hoci v prípade registrovaného partnerstva ide o neznámy inštitút v našom právnom poriadku nelogicky sa navrhuje, aby sme pristúpili k takémuto nariadeniu, čo považujeme za neprípustné,
(vii) predseda vlády SR prisľúbil, že zavádzanie registrovaného partnerstva nie je témou vlády, pristúpenie k posilnenej spolupráci či súhlas s posilnenou spoluprácou by bol popretím pozície vlády SR, ktorú prezentoval,
(viii) nariadenie Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev uvádza, že odmietnutie výkonu rozhodnutia je možné len vzhľadom k uplatneniu ordre public a ďalším úzko vymedzeným dôvodom sa považuje za nedostatočný právny rámec,
(ix) zverenie posúdenia ordre public pre odmietnutie výkonu rozhodnutia v tak citlivej oblasti bez legislatívnej úpravy do právomoci súdov predstavuje vznik neprebádaného poľa možných súdnych rozhodnutí bez potrebnej právnej istoty zachovania status quo v oblasti výnimočného postavenia manželstva muža a ženy,
(x) napriek tomu, že Slovenská republika nemá prijaté registrované partnerstvá, budú súdy SR disponovať právomocou podľa návrhu vyššie citovaného nariadenia,  
(xi) pristúpením k zosilnenej spolupráci a prijatím nariadení sa zároveň určuje aj rozhodné právo, ktorým nemusí byť právo Slovenskej republiky, je umožnený výber rozhodného práva aj samotným registrovaným partnerom. Návrh nariadenia podľa nášho názoru nevylučuje ani nasledovnú právnu situáciu:  osoby rovnakého pohlavia (napriek tomu, že Slovenská republika neuznáva registrované partnerstvá)  uzatvoria registrované partnerstvo v inom členskom štáte a zvolia si právny poriadok iného členského štátu za rozhodné právo. Pokiaľ súdy výnimočne nevyužijú odmietnutie právomoci  môže nastať situácia, keď budú naše súdy používať normy vzťahujúce sa na registrované partnerstvo cudzieho štátu, hoci Slovenská republika registrované partnerstvo nepozná.“