LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 01.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
- upozorňujeme predkladateľa, že  s účinnosťou od 1. apríla 2016 sa na predložený materiál vzťahuje Jednotná metodika na posudzovanie vybraných vplyvov (uznesenie vlády SR č. 76/2016) (ďalej len „jednotná metodika“); z tohto dôvodu bolo pri príprave a predkladaní predloženého materiálu potrebné dodržať postup podľa jednotnej metodiky ( informačná povinnosť voči Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky za účelom rozhodnutia o  uskutočnení konzultácií s podnikateľským prostredím podľa bodu 5.6. jednotnej metodiky;  predbežné pripomienkové konanie, ak návrh predpokladá niektorý z vybraných vplyvov),