LP/2016/531 Riadne predbežné stanovisko Slovenskej republiky a) k návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa povoľuje posilnená spolupráca v oblasti právomoci, rozhodného práva a uznávania výkonu rozhodnutí vo veciach majetkových režimov medzinárodných párov, vzťahujúca sa na veci majetkových režimov manželov, ako aj na majetkové dôsledky registrovaných partnerstiev a k b) návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových režimoch manželov a návrhu nariadenia Rady o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone rozhodnutí vo veciach majetkových dôsledkov registrovaných partnerstiev

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 31.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
K vlastnému materiálu
Odporúčame
- na deviatej strane, v Kapitole III – rozhodné právo v poslednom odseku druhej vete uviesť úplnú citáciu zákona a v Kapitole IV  - Uznávanie, vykonateľnosť a výkon v štvrtom odseku prvej vete skrátenú citáciu toho istého zákona,
- na desiatej strane v časti III. DÔSLEDKY NA LEGISLATÍVU SR  A ADMINISTRATÍVNU PRAX SR slová „občianskemu súdnemu“ nahradiť slovami „civilnému sporovému“ v súlade s novým kódexom, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2016,
- na desiatej strane v časti V. INÉ DÔSLEDKY – napr. SOCIÁLNE, ENVIRONMENTÁLNE, VPLYV NA PODNIKATEĽSKÉ PROSTREDIE slovo „enviromentálne“ nahradiť slovom „environmentálne“ a uviesť vplyvy na služby občanom.