LP/2016/521 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2012 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní v znení zákona č. 359/2015 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 359/2015 Z. z. o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k: Zákon č. 595.2003 Z.z. o dani z príjmov § 49a ods. 7
Dátum vytvorenia: 24.06.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V súvislosti s pripravovanou novelou zákona 442/2012 Z.z.. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní, podľa ktorej sa ruší pôvodné ustanovenie § 8 ( poskytovanie informácií o úrokových príjmov podľa § 49a zákona o dani z príjmov) navrhujeme zároveň novelizovať  zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení :
"§ 49a  sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 a 9 sa označujú 7 a 8.“
Odôvodnenie:
V súlade s dôvodovou správou, podľa ktorej : 
"K Čl. 1  bodu 4, nový § 8: Nadväzne na implementáciu smernice Rady 2015/2060 z 10. novembra 2015, ktorou sa zrušuje smernica 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa doterajší § 8 upravujúci poskytnutie informácie o úrokovom príjme nahrádza novým § 8, ktorý upravuje automatickú výmenu záväzných stanovísk" 

 ako aj 

"  K ČL. II bodu 4 
"Podľa pôvodného odseku 7 mal zákon prednosť pred automatickou výmenou informácií podľa § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č.331/2011 Z. z. Ustanovenie § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa ruší s účinnosťou od 1.1.2017 z dôvodu zrušenia smernice Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplat z úrokov smernicou Rady 2015/2060. " 

je oznamovacia povinnosť v zmysle § 49a ods. 7 zákona č. 595/2003 Z.z. v plnom rozsahu nahradená oznamovaním údajov podľa zákona č. 359/2015 Z.z. o automatickej výmene informácií  o finančných účtoch. Nami navrhovaná úprava § 49a zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov ( zrušenie ods. 7) je preto náležite nevyhnutná.