LP/2016/448 Návrh na zrušenie a zmenu niektorých úloh vyplývajúcich z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 65 zo 6. 2. 2013 k návrhu na uzavretie Dohody o Jednotnom patentovom súde

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienka k: K návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky
Dátum vytvorenia: 31.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Upozorňujeme predkladateľa, že v zmysle Smernice na prípravu a predkladanie materiálov 
na rokovanie vlády Slovenskej republiky a Metodického pokynu na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády Slovenskej republiky je potrebné jednotlivé zrušované úlohy uviesť v samostatných bodoch návrhu uznesenia vlády Slovenskej republiky. Rovnako 
aj vo vlastnom materiáli musia byť samostatne uvedené dôvody, pre ktoré sa jednotlivé úlohy navrhujú zrušiť alebo zmeniť. 
Odôvodnenie:
Legislatívno-technická pripomienka.