LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Navrhujeme do Plánu zaradiť na mesiac september 2016 úlohu č. 13 v znení:
„13. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
ÚOŠS: MŠVVaŠ SR
Dôvod predloženia: Predmetom návrhu bude úprava financovania prvého stupňa základných škôl zohľadnením počtu žiakov a nevyhnutného počtu tried, zrušenie zvýhodneného normatívu pre druhý stupeň základnej školy pri školách s počtom žiakov do 250, doplnenie zohľadňovania dĺžky praxe pedagogických a odborných zamestnancov a zjednodušenie súčasnej právnej úpravy financovania vypustením nadbytočných ustanovení.“.