LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
Pripomienka k: k vlastnému materiálu
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
1. žiadame vlastný materiál Plán legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016 doplniť o nasledovný bod. 
Názov úlohy: 
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. 
ÚOŠS:
MF SR
Dôvod predloženia: 
Riešenie problémov aplikačnej praxe. 
Túto pripomienku považuje ZMOS za zásadnú