LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MDVaRRSR (Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky)
Pripomienka k: úlohe č. 1 v mesiaci august
Dátum vytvorenia: 24.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
V názove úlohy č. 1 v mesiaci august odporúčame slová na konci „a ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahradiť slovami „a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Odôvodnenie: Uvedenými návrhom sa budú novelizovať dva ďalšie zákony.