LP/2016/415 Návrh Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace jún až december 2016

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MŠVVaŠSR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky)
Pripomienka k: predkladacej správe
Dátum vytvorenia: 26.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Čiastočne akceptovaná
Pripomienka:
V poslednej vete druhého odseku predkladacej správy odporúčame doplniť za slovom "tiež" doplniť slovo "na". V piatom odseku odporúčame vypustiť členenie na písmená a za slovo "zákonov" vkladá slovo "a". Odôvodnenie: Jazyková pripomienka. V poslednej vete je potrebné doplniť aj zhodnotenie vplyvu návrhu vplyvov na služby verejnej správy pre občana podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov.