LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
Pripomienka k: Čl. I bod 13
Dátum vytvorenia: 25.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame vypustiť navrhované znenie novelizačného bodu 13.

Odôvodnenie: V bode 13 sa navrhuje možnosť členov výberovej komisie pri výberovom konaní na funkciu sudcu klásť uchádzačom otázky zamerané na výsledky psychologického posúdenia. Vzhľadom na skutočnosť, že výberové konanie je, s výnimkou hlasovania výberovej komisie, verejné /§ 28 ods. 5 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 385/2000 Z. z.“)/, oznamovanie, prezentovanie, resp. akékoľvek ďalšie narábanie s informáciami vyplývajúcimi z psychologického posúdenia uchádzača pred verejnosťou považujeme za neopodstatnený a neprípustný zásah do práva na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného života a práva na ochranu pred neoprávneným zverejňovaním údajov o osobe uchádzača garantovaných čl. 19 ods. 2 a 3 Ústavy Slovenskej republiky, resp. práva na ochranu súkromia garantovaného čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. V tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že ak má člen výberovej komisie otázky k záverom psychologického posúdenia, má podľa § 10 ods. 6 vyhlášky č. 483/2011 Z. z. možnosť konzultácie k záverom psychologického posúdenia uchádzača s psychológom, ktorý uchádzača psychologicky posúdil.