LP/2016/356 Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov

Hromadné pripomienky


Pridať
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 483/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 467/2011 Z. z. ustanovuje:
Pridať
Čl. I
Vyhláška č. 483/2011 Z. z. Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberovom konaní na funkciu sudcu v znení vyhlášky č. 199/2012 Z. z. a vyhlášky č. 37/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Pridať
1.
V § 5 ods. 3 sa za slovo „vymenovaný“ vkladajú slová „z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných“.
Pridať
2.
V § 6 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.
Pridať
3.
V § 6 odsek 3 znie:
(3)
Databázu prípadových štúdií vytvára ministerstvo a losovanie štúdií vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza prípadových štúdií pozostáva aspoň zo 100 prípadových štúdií porovnateľnej obtiažnosti a podľa potreby sa obmieňa.
“.
Pridať
4.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4)
Prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužije.
“.
Pridať
5.
V § 7 ods. 1 sa slová „nemeckého jazyka, francúzskeho jazyka alebo ruského jazyka“ nahrádzajú slovami „nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka“.
Pridať
6.
V § 7 odsek 3 znie:
(3)
Databázu textov v cudzom jazyku porovnateľnej obťažnosti určených na písomný preklad z cudzieho jazyka vytvára ministerstvo a ich losovanie vo výberovom konaní zabezpečuje člen výberovej komisie vymenovaný z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných ministrom. Databáza textov v cudzom jazyku pozostáva aspoň z 50 textov v cudzích jazykoch podľa odseku 1 a podľa potreby sa obmieňa.
“.
Pridať
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4)
Texty z cudzieho jazyka vylosované pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužijú.
“.
Pridať
8.
V § 8 ods. 1 sa za slovo „vymenovaný“ vkladajú slová „z kandidátov na členov výberovej komisie vymenovaných“.
Pridať
9.
V § 8 ods. 2 sa číslo „20“ nahrádza číslom „25“.
Pridať
10.
V § 9 ods. 1 písm. b) sa číslo „12“ nahrádza číslom „15“.
Pridať
11.
V § 9 ods. 1 písm. d) sa číslo „12“ nahrádza číslom „15“.
Pridať
12.
V § 10 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „psychológ“).“.
Pridať
13.
V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
(2)
Otázky členov výberovej komisie môžu byť zamerané aj na výsledky psychologického posúdenia.
“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
Pridať
14.
V § 11 odsek 3 znie:
(3)
Každý člen výberovej komisie hodnotí uchádzača v ústnej časti jednotlivo za každú skutočnosť, ktorá sa overujú výberovým konaním
3)
pridelením bodov v rozpätí od nula do troch bodov, pričom najvyšším hodnotením sú tri body. Hodnotenie každej otázky a celkový výsledok vyhodnotenia vyznačí každý člen výberovej komisie písomne na hodnotiacom hárku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
“.
Pridať
15.
V § 12 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.
Pridať
16.
V § 12 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „stručné“.
Pridať
17.
V § 12 ods. 3 sa za slovo „uchádzačov“ vkladajú slová „v súhrnom hodnotiacom hárku, ktorého vzor sa uvádza v prílohe č. 2,“ a slová „ods. 2“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
Pridať
18.
V § 13 odsek 2 znie:
(2)
Zápisnica ďalej obsahuje stručný a presný záznam z každého hlasovania výberovej komisie, ktoré sa uskutočnilo, vrátane výsledku tohto hlasovania a pomeru hlasov členov výberovej komisie. Súčasťou zápisnice sú hodnotiace hárky členov výberovej komisie a súhrnný hodnotiaci hárok.
“.
Pridať
19.
V § 13 odsek 5 znie:
(5)
Zápisnica je súčasťou spisu agendy správy súdu.
4)
“.
Pridať
20.
Za § 14b sa vkladá § 14c, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 14c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júna 2016
Výberové konanie, ktoré bolo vyhlásené podľa predpisov účinných k 31. máju 2016 a vykonať sa má po 1. júni 2016, sa vykoná podľa predpisov účinných k 31. máju 2016.
“.
Pridať
21.
Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 1 a 2 , ktoré vrátane nadpisov znejú:
Príloha č. 1 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 483/2011 Z. z.
“.
Pridať
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2016.
Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Pokiaľ je zámerom novely zvýšiť váhu písomnej časti výberového konania navrhujeme, aby písomný test pozostával zo 60 otázok s pridelením 1 bodu za každú správnu odpoveď v časovom limite 50 minút. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr.Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 14
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Navrhovaná úprava ústnej časti výberového konania na jednej strane znižuje váhu hodnotenia, ale na druhej strane zavádza skutočnosti, z ktorých každá je hodnotená od 0 do 3 bodov. Nemožno súhlasiť s tým, aby hodnotenie odborných schopností bolo hodnotené (0 – 3 bodov) rovnako ako napr. tvorivosť, kultivované vystupovanie a pod. Intelektové schopnosti overujú psychológovia pri psychologickom posúdení. Tí sa môžu vyjadrovať napr. aj k emocionálnej stabilite a pod. Nevieme sa adekvátne vyjadriť k tomu, ako majú členovia výberovej komisie v pomerne krátkom čase vyhodnocovať osobnostné predpoklady podľa prílohy č. 1, ak ide skôr o psychologické kategórie. Vysvetlivky v prílohe č. 1 v bode 7 členom výberovej komisie veľa nepomôžu. Práve aj pre túto problematiku, nejasnosť a subjektivitu pri ich posudzovaní nesúhlasíme, aby hodnotiaci hárok, najmä ústnej časti bol za účelom možnosti zverejňovania súčasťou zápisnice. Cieľom a účelom výberových konaní má byť výber osobností za budúcich sudcov, ktorí spĺňajú aj odborné predpoklady a možnosť bulvarizovania uchádzačov, najmä neúspešných, nemá s výberovým konaním nič spoločné, nikto to nepotrebuje vedieť a medializovať o prípadnom zneužívaní ani nehovoríme. Takýmto kritériám výberového konania sa nemusia podrobiť uchádzači na žiadne iné profesie okrem sudcov. K tomu pribudnú bezpečnostné previerky, dvakrát preverovanie podmienok na súdnej rade a nakoniec u p. prezidenta. Nevieme, ale predpokladáme, že nikde v EÚ a blízkom okolí takýto systém neexistuje. Aj keď sme za prísne a náročné kritériá výberového konania, žiadne výberové konanie ešte nezaručí, že ten alebo tá veľmi úspešná uchádzačka na výberovom konaní bude skutočne aj osobnosť v súdnej praxi. Vyberáme inteligentných, naučených, jazykovo zdatných kandidátov, ale aký to bude sudca, môžeme zistiť po 3 – 4 rokoch praxe. Nechávame teda na úvahu, či by nebolo možné vymenovanie sudcov napr. na 4 roky a keď sa osvedčia, vymenovať ich za sudcov bez časového obmedzenia. Za 3 – 4 roky sa dá zistiť, či úspešný uchádzač na výberovom konaní bol dobrým výberom, či bol vybratý sudca osobnosť, nielen sudca vzdelaný, čestný, možno aj pracovitý, ale neschopný zvládať obtiažnosť súdnej agendy, pružne reagovať a rozhodovať a hlavne nebáť sa rozhodovať. Aj napriek niektorým kritickým názorom veríme, že navrhovaná úprava bude prínosom, avšak skutočným prínosom by bola novelizácia príslušného zákona a nie iba vyhlášky. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 8
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Vypracovanie kvalitného písomného rozhodnutia by malo mať výrazne väčšiu váhu v písomnej časti výberového konania ako napr. prípadová štúdia alebo preklad z cudzieho jazyka. Na každý rozsudok má uchádzač časový limit 3 hodiny. V rozsudku musí riešiť niekoľkonásobne obtiažnejšie otázky, problémy ako napr. v prípadovej štúdii. O preklade ani nehovoríme. Za 3 hodiny sústredenej práci pri štúdiu neznámeho spisu a následnom písomnom vypracovaní rozsudku je 25 bodov neadekvátne k 25 bodom za prípadovú štúdiu a 20 bodov za preklad. Za súčasnej právnej úpravy výberových konaní by vypracovanie kvalitných rozsudkov malo byť základom písomnej časti výberových konaní. Argumentácia, že píšu dva rozsudky a môžu získať 50 bodov neobstojí. Každý rozsudok je samostatne hodnotený a ak uchádzač v jednom neuspeje, nepokračuje vo výberovom konaní. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 7
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: S ustanovením § 7 ods. 4 súhlasíme. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 5
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Znalosť cudzieho jazyka u sudcu najmä anglického alebo francúzskeho je nepochybne vítaná, avšak nesúhlasíme s argumentáciou, že judikatúra medzinárodných súdnych inštitúcií, ktorá je relevantná z hľadiska rozhodovacej činnosti súdov v Slovenskej republike si vyžaduje znalosť anglického, nemeckého či francúzskeho jazyka a nie ruského. Vylúčenie ruštiny znamená v podstate znemožnenie postupu na súdy vyššieho stupňa pre starších sudcov (cca 55 rokov a viac), ktorí by boli nepochybne osobnostným a kvalitatívnym posilnením týchto súdov. Je paradox, že na súd vyššieho stupňa sa môže dostať „menej kvalitný“ sudca, ale hlavne, že je mladší a vie ako tak po anglicky. Písomný preklad z cudzieho jazyka by mohol byť akýmsi bonusom pre uchádzača pri postupe na súd vyššieho stupňa (ak sa vylúči ruština) pri výberovom konaní na sudcu by mal byť nevyhnutnou podmienkou, aj keď hodnotenie 20 bodmi je nadsadené. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 2
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Podľa nášho názoru je prípadová štúdia vo výberovom konaní precenená. Súhlasíme so zrušením zverejňovania prípadových štúdií, ako aj s ich častejším obmieňaním. Medzi členmi výberovej komisie sú dokonca názory na zrušenie prípadových štúdií. Hranica medzi odpoveďou v písomnom teste a riešením prípadovej štúdie je niekedy veľmi tesná a prípadová štúdia je často iba podrobnejšia písomná odpoveď na právny problém v nej obsiahnutý. Na riešenie prípadovej štúdie podľa nás stačí 30 – 40 minút a dávame do úvahy, či má byť hodnotená až 25 bodmi. Jednoznačne súhlasíme, aby prípadová štúdia vylosovaná pre potreby výberového konania sa v ďalších výberových konaniach v tom istom kalendárnom roku nepoužila. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 1
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Pokiaľ je zámerom novely zvýšiť váhu písomnej časti výberového konania navrhujeme, aby písomný test pozostával zo 60 otázok s pridelením 1 bodu za každú správnu odpoveď v časovom limite 50 minút. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr.Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová

Autor: KS NITRA (Krajský súd v Nitre)
Pripomienka k: Čl. I bod 12
Počet pripomienkovateľov:
Pripomienka: Súhlasíme so zákonnou úpravou ako aj ustanovením § 10 ods. 1 Vyhlášky, aby sa uchádzač podrobil psychologickému posúdeniu, či spĺňa predpoklady na výkon funkcie sudcu. Psychologické posúdenia psychológov ZVJS sa osvedčili, boli pre súdy bezplatné a v podstate aj rešpektované. Nemáme výhrady, ak psychologické posúdenia budú vykonávať aj psychológovia z iného prostredia. Považujeme to za prínos, ale poukazujeme na ustanovenie § 10 ods. 3 Vyhlášky. S ktorými psychológmi bude dohoda? Bude vytvorená akási databáza psychológov (okrem ZVJS)? Kto ich vyberie do tejto databázy? Budú robiť psychologické posúdenia bezplatne? Sme zásadne proti tomu, aby sa najmä sudcovia okresných súdov, krajských súdov, bývalí sudcovia medzinárodných súdnych inštitúcií a ústavného súdu, ale aj špičkoví prokurátori krajských prokuratúr a generálnej prokuratúry, docenti a profesori práva a pod. museli podrobovať výberovému konaniu podľa súčasnej právnej úpravy. Sudcovia Krajského súdu v Nitre: JUDr. Ingrid Doležajová JUDr. Dagmar Podhorcová JUDr. Marta Polyáková JUDr. Roman Greguš JUDr. Ján Vanko JUDr. Ľubomíra Kubáňová