LP/2016/325 Predbežné stanovisko Ministerstva financií Slovenskej republiky k Návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: MHSR (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.05.2016
Zásadná: Áno
Stav: Akceptovaná
Pripomienka:
Žiadame predkladateľa nahradiť doložku vybraných vplyvov riadnym predbežným stanoviskom vypracovaným v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie politík EÚ (uznesenie vlády SR č. 627/2013). Riadne predbežné stanovisko musí obsahovať v časti IV. vyplnenú tabuľku predpokladaných vplyvov. V prípade, ak predkladateľ identifikuje pozitívne vplyvy alebo negatívne vplyvy v niektorej z oblastí, vypracuje príslušnú analýzu vplyvov a následne predloží materiál Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády na posudzovanie vybraných vplyvov na záverečné posúdenie na adresu dolozka@mhsr.sk. Riadne predbežné stanovisko je možné nájsť na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/ jednotna-metodika-iys/138426s).  


Odôvodnenie: 

Podľa Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov (bod 2.3.), jednotná metodika sa vzťahuje na prípravu návrhov predbežných stanovísk v súlade so Systémom tvorby stanovísk k návrhom aktov EÚ a stavom koordinácie realizácie politík EÚ (schválené uznesením vlády SR č. 627 z 23. novembra 2013).